ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร
เกิด :
ตุลาคม 2515
ที่อยู่ :
128 หมู่ 12 ถนนวีระเทพ ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทร :
08-1322-2468
อีเมล์ :
chaarts@gmail.com , khaisorn@hotmail.com, prakornpat@yahoo.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/prakornpatara
การศึกษา :
- โรงเรียนดำรงราชานุสรณ์ (ดำรงวิทยา)
- โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา
- วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี
2534-2539 - คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( ศิลปะบัณฑิต ; สาขาวิชาภาพพิมพ์ )
2539-2543 - คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ( ศิลปะมหาบัณฑิต ; สาขาวิชาภาพพิมพ์ )
นิทรรศการเดี่ยว :
2540 - นิทรรศการเดี่ยว MINI PRINT ณ ร้านไม้หลากสี จตุจักร, กรุงเทพมหานคร.
2545 - นิทรรศการผลงานจิตรกรรม แสดงเดี่ยว ที่ MASAMIS food & wine กรุงเทพมหานคร.
2546 - นิทรรศการเดี่ยว จิตรกรรม “ รูปทรงแห่งความปรารถนา-Form of DESIRE ” H Gallery. กรุงเทพมหานคร.
2547 - นิทรรศการเดี่ยว จิตรกรรมสีน้ำแบบ “ ทีเล่น-ทีจริง ครั้งที่ 1 ”
- ห้องนิทรรศการศิลปะ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
2550 - นิทรรศการเดี่ยว จิตรกรรมสีน้ำแบบ “ ทีเล่น-ทีจริง ครั้งที่ 2 ” ณ แกลเลอรี่ปาณิศา เชียงใหม่
2551 - นิทรรศการเดี่ยว จิตรกรรม “DESIRE & EMOTION ” ณ แกลเลอรี่ปาณิศา เชียงใหม่
นิทรรศการกลุ่ม :
2534 - ร่วมแสดงผลงานศิลปนิทรรศน์ ครั้งที่ 3. คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่.
2536 - ร่วมแสดงผลงานวิจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ เชียงอินทร์พลาซ่า เชียงใหม่.
- ร่วมแสดงผลงานภาพพิมพ์นักศึกษาในวาระครบรอบ 10 ปี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร – เชียงใหม่.
2537 - ร่วมแสดงนิทรรศการกลุ่ม “ OIL ON CANVAS 1 ” คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่.
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11, 12, 13 กรุงเทพมหานคร.
2538 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย. กรุงเทพมหานคร.
- ร่วมแสดงนิทรรศการภาพพิมพ์นักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร.
- ร่วมแสดงนิทรรศการกลุ่ม “ ภาพพิมพ์ จิตรกรรม ประติมากรรม ” เชียงอินทร์พลาซ่า เชียงใหม่.
- ร่วมแสดงนิทรรศการกลุ่ม “ FOUR COLOURS 1 ” RIVERCITY HOTEL, Grand Hall. กรุงเทพมหานคร.
2539 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพมหานคร.
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 42 กรุงเทพมหานคร.
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ” บริษัท โตชิบา ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร.
- ร่วมแสดงนิทรรศการจิตกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 2 บริษัท พานาโซนิค ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร.
- ร่วมแสดง THE 3 rd. KOCHI INTERNATIONAL TRIENIAL EXHIBITION OF PRINT, JAPAN.
- ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมภาพทิวทัศน์ ครั้งที่ 2 มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร.
2540 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ” บริษัท โตชิบา ประเทศไทย จำกัด
- นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 43 กรุงเทพมหานคร.
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 12. กรุงเทพมหานคร.
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของมิตซูบิชิ หัวข้อ “ เมืองที่ยั่งยืนและชนบทที่น่าอยู่ ”
- นิทรรศการเดี่ยว MINI PRINT ณ ร้านไม้หลากสี จตุจักร, กรุงเทพมหานคร.
2541 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44 กรุงเทพมหานคร.
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพมหานคร.
- ร่วมแสดงทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ” บริษัท โตชิบา ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร.
2542 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 45 กรุงเทพมหานคร
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพมหานคร.
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ” บริษัทโตชิบา ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร.
2543 - ร่วมแสดงนิทรรศการภาพพิมพ์ “ PRINTS INDIVIDUAL ”. บ้านบางกอก แกลเลอร์รี่ กรุงเทพมหานคร.
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัท ฟิลลิป มอร์รีส จำกัด กรุงเทพมหานคร.
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร.
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 46 กรุงเทพมหานคร.
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ” บริษัท โตชิบา ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร.
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 15. กรุงเทพมหานคร
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมบัวหลวง ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด.(มหาชน) กรุงเทพมหานคร.
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพมหานคร.
2544 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัท ฟิลลิป มอร์รีส จำกัด กรุงเทพมหานคร.
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47. กรุงเทพมหานคร
2545 - นิทรรศการผลงานจิตรกรรม แสดงเดี่ยว ที่ MASAMIS food & wine. กรุงเทพมหานคร.
- นิทรรศการศิลปกรรมคู่ ชุด “ อารมณ์ และ ปรารถนา “ ( DESIRE & EMOTION )
- บ้านบางกอกแกลเลอร์รี่ กรุงเทพมหานคร.
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กรุงเทพมหานคร
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ” บริษัท โตชิบา ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร.
2546 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมผลงานคณาจารย์คณะวิจิตรศิลป์ ครบรอบ 20 ปี เชียงใหม่.
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมผลงาน ศิษย์เก่าคณะวิจิตรศิลป์ ครบรอบ 20 ปี เชียงใหม่.
- ร่วมแสดงนิทรรศการกลุ่ม “ อารมณ์คือเพื่อน-Emotion is Your Friend ” Atelier Art Gallery. กรุงเทพมหานคร.
2547 - ร่วมแสดงนิทรรศการกลุ่ม “ FOUR COLOURS ” ครั้งที่ 2
- หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่.
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ” ไทย-เวียดนาม ” ครั้งที่ 5. โดยคณาจารย์จาก 6 มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ – สารคาม - ชลบุรี
2548 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ร่วมสมัย “ ไทย-ออสเตรเลีย 2005 ” คณะวิจิตรศิลป์ มช
- หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่. และ
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ร่วมสมัย “ ไทย-ออสเตรเลีย 2005 ” The College of Fine Arts, University of New South Wales. AUSTRALIA
2549 - ร่วมแสดงนิทรรศการมหกรรมศิลปะร่วมสมัย ” พื้นที่และพื้นที่ ” เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2548
- หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร.
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอคำหลวง ราชพฤกษ์ เชียงใหม่.
2550 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม เรื่อง."ความบันดาลใจจากพุทธธรรม" ,ของศิลปินไทย-จีน เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ทรงมีพระชนมายุครบรอบ 80 พรรษา หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร.
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม เรื่อง." The Wonders of the Island " , โรงแรม The Imperial Samui และ
- โรงแรม The Imperial Boat House. The Imperial Group. Samui Thailand
- ร่วมแสดงนิทรรศการภาพวาดสีน้ำ “ ท่องไปในทิวทัศน์-Landscape Journe ”
- ห้องนิทรรศการศิลปะ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม เรื่อง."ตุ้มโฮมศิลป์ เบิ่งแญง แปงถิ่นอีสานบ้านเฮา"
- ห้างสรรพสินค้ายิ่งเจริญปาร์ค อุบลราชธานี
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม เรื่อง." นามธรรม - ABSTRACT ART "
- หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
รางวัล/เกียรติยศ :
2530 - รางวัลเหรียญเงิน ศิลปะเด็กนานาชาติ ณ กรุงซังการ์ ประเทศอินเดีย
- รางวัลที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับเขตการศึกษา 11 ประเภทสีน้ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- รางวัลที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ของกระทรวงศึกษาธิการและกรมอาชีวะศึกษา ประเภทสีน้ำ ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
2532 - รางวัลชมเชยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กรมอาชีวะศึกษา ระดับชาติ ประเภทโปสเตอร์ ครั้งที่ 42. ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
2533 - รางวัลที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ของกรมอาชีวะศึกษา ระดับภาค ประเภทสีน้ำ
- รางวัลที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ของกรมอาชีวะศึกษา ระดับชาติ ประเภทสีน้ำ ครั้งที่ 43. ณ สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
2537 - รางวัลที่ 1 ภาพโปสเตอร์ป้องกันโรคเอดส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รางวัลที่ 2 ภาพเขียนแบบตราไปรษณียากร ชุดทศชาติชาดก ( สุวรรณสาม, เนมีราช )
2538 - รางวัลที่ 3 ภาพเขียนแบบตราไปรษณียากร ชุดทศชาติชาดก ( มโหสถชาดก )
- รางวัลที่ 3 การประกวดศิลปกรรมเรื่อง “ ความจงรักภักดี ” มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรมฯ
- รางวัลสนับสนุน ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- รางวัลดีเด่น “ จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ” ครั้งที่ 2 บริษัทพานาโซนิค จำกัด
2539 - รางวัลชมเชย ภาพจิตรกรรมทิวทัศน์ มูลนิธิธนาคารกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
2540 - รางวัลชมเชย ศิลปกรรมร่วมสมัยของมิตซูบิชิ ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป
2542 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 45
- รางวัลดีเด่น ศิลปกรรม “ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ” ของ บริษัทโตชิบา
- รางวัลชนะเลิศ นิทรรศการร่วมสมัย ของธนาคารกสิกรไทย
2543 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 46
- รางวัลประกาศนียบัตร ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัทฟิลิป มอร์รีส จำกัด.
2544 - รางวัลประกาศนียบัตร ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัทฟิลิป มอร์รีส จำกัด.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Prakornpatara Janthakhaisorn
Born :
23th October 1972
Address :
128.moo12. Veerathep rd, Hnongyalard distinct. Kanthalaraluk Province,
Sreesakete 33110
Tel :
053-329096
Email :
chaarts@gmail.com , khaisorn@hotmail.com, prakornpat@yahoo.com
Website :
www.rama9art.org/prakornpatara
Education :
- Daumrongrachanusorn School
- Kanthalaukwittaya School
- Ubon Vocation College, Ubonrachathanee
- 1995 B.F.A. Graphic Arts, Faculty of Fine Arts, Chaingmai University, Chaingmai.
- 1999 M.F.A., Graphic Art, The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts


ผลงานศิลปิน

Title : Seasons Change 3
Date : 2001
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 70 x 90 cm.
COLLECTION : -
Title : Desire
Date : 2001
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 70 x 90 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.