ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พรเทพ นิลอ่อน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Porntep Nilon


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : โครงสร้างวิถีไทยในชนบท
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แกะประกอบไม้
ขนาด : 180x400x180ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Form of Rurul Life
Date : -
Technique : Wood Carving
Size : 180x400x180 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.