ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิทักษ์พล วิสุทธิ์อัมพร
เกิด :
24 มีนาคม 2503
ที่อยู่ :
54/51 หมู่บ้าน ป.ผาสุก ถนนบรมราชชนนี 101 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ 10170
การศึกษา :
2527 - ศบ.(จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2531 - ศม.(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2526 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 29
2527 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย
รางวัล/เกียรติยศ :
2526 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 29
2527 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย
2530 - รางวัลยอดเยี่ยม และดีเด่นอันดับ 1-2 การประกวดศิลปกรรมในสภาพแวดล้อม โดย บ.มั่นคงเคหะการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pitakpol Wisuthumporn
Born :
March 24, 1960


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มิติที่ซับซ้อน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 52 x 183 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : มิติที่ซับซ้อน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด (ซม.) : 112 x 182 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.