ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พิสิษฐ์ หัตถกรวิจิตร
เกิด :
19 กุมภาพันธ์ 2514
ที่อยู่ :
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
นิทรรศการกลุ่ม :
2547 - ร่วมแสดงมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี
รางวัล/เกียรติยศ :
2548 - รางวัลที่ 2 ประเภทประติมากรรม การประกวดศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 2/2548
2547 - รางวัลชนะเลิศ งานประติมากรรม ต้นแบบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รางวัลที่ 1 ประเภทประติมากรรม การประกวดศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 1/2547
2546 - ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสาขาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2545 - ผ่านการคัดเลือก ดำรงตำแหน่งอาจารย์ สาขาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2543 - ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2540 - รางวัลยอดเยี่ยม ประติมากรรมขนาดเล็ก กระทรวงสาธารณสุข
2538 - รางวัลประกาศนียบัตร เกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 41
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 7 บริษัท โตชิบา (ไทยแลนด์) จำกัด
2537 - รางวัลดีเด่น งานประติมากรรม สำนักงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pisit Huttagonvijit
Born :
February 19, 1971


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : รูปทรงจากโคลนตม
ปีสร้าง : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด : 140x180x160 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Form of Mud
Date : -
Technique : Metal welding
Size : 140x180x160 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.