ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เปี่ยมจันทร์ บุญไตร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Piamchan Boontri


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความฝัน หมายเลข 4
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปูนปลาสเตอร์
ขนาด (ซม.) : 60 x 118 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dream No. 4
Date : -
Technique : Plaster
SIZE (cm) : 60 x 118 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.