ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พีรศักดิ์ (ผลิตกุล) อารยฌาน
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต ประติมากรรมประยุกต์ มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- จิตรกรรมสากล วิทยาเขตเพาะช่าง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Perasak (Plitakul) Aryachan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เติบโต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม, ไม้โลหะ
ขนาด (ซม.) : 90 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Growth
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 100 x 400 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ไม่มีชื่อ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แกะไม้
ขนาด (ซม.) : 130 x 130 x 140 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untitled
Date : -
Technique : Wood craving
SIZE (cm) : 130 x 130 x 140 cm.
COLLECTION : -
Title : The Growth 2002
Date : -
Technique : Mix media art
SIZE (cm) : 35 x 200 x 160 cm.
COLLECTION : -
Title : The Growth 2003
Date : -
Technique : Wood media art
SIZE (cm) : 60 x 250 x 200 cm.
COLLECTION : Kruungthai Bank
Title : Atomic structure
Date : -
Technique : Mix media art
SIZE (cm) : 70 x 200 x 75 cm.
COLLECTION : -
Title : The Beginning and Growth
Date : -
Technique : Wood media art
SIZE (cm) : 60 x 60 x 30 cm.
COLLECTION : -
Title : The Symbol of born
Date : -
Technique : Mix media art
SIZE (cm) : 12 x 23 x 59 cm.
COLLECTION : Tanpooying Budtree Viravaidya
Title : The Origin
Date : -
Technique : Mix media art
SIZE (cm) : 23 x 23 x 38 cm.
COLLECTION : -
Title : Rebirth
Date : -
Technique : Mix media art
SIZE (cm) : 50 x 250 x 60 cm.
COLLECTION : -
Title : The Women 2009
Date : -
Technique : Mix media art
SIZE (cm) : 25 x 40 x 35 cm.
COLLECTION : -
Title : The Seed 2
Date : -
Technique : Mix media art
SIZE (cm) : 30 x 50 x 35 cm.
COLLECTION : -
Title : Composition of life 2011
Date : -
Technique : (Wood) Mix media art
SIZE (cm) : 50 x 50 x 50 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.