ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พัชรพล แตงรื่น
เกิด :
10 มิถุนายน 2524
ที่อยู่ :
19/2 หมู่ 5 ต. ท่าสะอ้าน อ. บางประกง จ. ฉะเชิงเทรา 24130
โทร :
08-97468540
การศึกษา :
- โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน “บูรณสินอนุสรณ์ ”
- โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
- วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา
- ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นิทรรศการกลุ่ม :
2543 - ร่วมแสดงศิลปกรรม Hitachi Painting Contest ครั้งที่ 6
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรม Nokia Art Award ครั้งที่ 2
- 3rd International Triennial Of Graphic Art Bitola Maceronia
- 11th International Print Biennial Varna
2544 - ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18
- ร่วมแสดงศิลปกรรม “ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ” ครั้งที่ 13
- ร่วมแสดงศิลปกรรม ปตท. “ ศิลป์เพื่อแผ่นดินไทยงดงาม ” ครั้งที่ 16
- ร่วมแสดงศิลปกรรม Hitachi Painting Contest ครั้งที่ 7
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรม Nokia Art Award ครั้งที่ 3
- ร่วมแสดงงานศิลปะนาฏยลีลา ลักขณาศิลปากร ครั้งที่ 4 Art and Drama at Silpakorn มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ. นครปฐม
- 5th Kochi International Triennial Exhibition of Print
2545 - ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19
- ร่วมแสดงศิลปกรรม “ นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ” ของบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 14
- ร่วมแสดงงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 4
2546 - ร่วมแสดงงานมหกรรมศิลปะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงพระชนมายุ 48 พรรษา
- ร่วมแสดงงานนิทรรศการ “ Monday Printmaking ” ณ บ้านบางกอกแกลลอรี่
รางวัล/เกียรติยศ :
2522-2544 - เกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น
2545 - ทุนส่งเสริมการศึกษา การสร้างสรรค์ศิลปะมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Patcharapol Tangruen (Alex Face)
Born :
June 10, 1981
Tel :
08-97468540


ผลงานศิลปิน

Title : Lost in Impressionism (Harmony in Green)และประติมากรรม หัวกระต่าย
Date : 2012
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 100 x 100 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.