ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
พัดชา แก้วทองตาล
เกิด :
22 มีนาคม 2523
ที่อยู่ :
46 หมู่ 1 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทร :
085-129-9712
การศึกษา :
- ศป.บ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ศ.ม. ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- ร่วมแสดงศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ตรั้งที่ 18, 19, 21
ร่วมแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 13, 14, 15
ร่วมแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 16, 20
ร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48, 49, 52, 54, 55
2546ร่วมแสดง มหกรรมศิลปะเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัล/เกียรติยศ :
2552 - รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
2551 - รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
2550 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
2549 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52
- รางวัลดีเด่น ศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 18
- ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์"
2548 - รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
2547 - ได้รับทุนโครงการผลิต และพัฒนาอาจารย์ (DUC) เพิ่อการศึกษาต่อภายในประเทศประจำปี 2547 ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
- รางวัลสนับสุนนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21
2546 - รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20
2545 - รางวัลพิเศษ ศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 14
- นักศึกษาดีเด่น สาขาพัฒนาอาชีพ - ศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ได้รับทุนจากบริษัทบุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด
2544 - รางวัลพิเศษ ศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 13
- รางวัลเกียรติยศ ศิลปกรรมปตท. "ศิลป์เพื่อแผ่นดินไทยงดงาม" ครั้งที่ 16
- ได้รับทุนอุดหนุน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- นักศึกษาดีเด่น สาขาพัฒนาอาชีพ - ศิลปวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Patcha Kaewtongtal
Born :
March 22, 1980
Selected Exhibitions :
2005 - International Print Exhibition, Japan and Thai Kyoto 2005
2004 - The International Festival of Graphic Arts, Cluj - Napoca 2003
2003 - Project Revista De Arts Postels Mail Magazine by Jose Roberto Secho, Rio Dejaneiro, Brazil
- International Mini - Print and Bookplate Exhibition at National Meseum of Art Cluj - Napoca 2002
2002 - 10 International Biennial Print and Drawing Exhibition 2001, R.O.C.
- International Print Triennial in Kanagava 2001
- 11 International Print Biennial Varna 2001


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความสัมพันธ์แห่งชีวิต หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพืโลหะ
ขนาด (ซม.) : 120 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Bonds of Lite No.1
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 90 x 200 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความสัมพันธ์แห่งชีวิต หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพืโลหะ
ขนาด (ซม.) : 90 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Relation of Lite No.2
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 90 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.