ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ปกิต บุญสุทธิ์
เกิด :
16 พฤศจิกายน 2514
ที่อยู่ :
117 ถ.นันทาราม ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร :
085-327-5467, 081-306-8215
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2546 - การแสดงมหกรรมประติมากรรมขนาดเล็ก 2546 ครบ 20 ปีสมาคมประติมากรไทย
- การแสดงศิลปกรรม Open House เปิดบ้านจิตรกรรมในโอกาสครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
2540 - การแสดงศิลปกรรมธนาคารกสิกรไทย
2539 - ร่วมแสดงศิลปกรรม SVOA สหวิริยา โอ.เอ. ครั้งที่ 2
รางวัล/เกียรติยศ :
2546 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
2540 - รางวัลสมนาคุณประติมากรรมของกระทรวงสาธารณสุข
2538 - รางวัลชมเชย ประติมากรรมเยาวชนแห่งชาติ (ส.ย.ช.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Pakit Boonsuite
Born :
November 16, 1971


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : คนในเมือง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 110 x 340 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : People in the city
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 110 x 340 x 200 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ขอทาน 2 คน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 68 x 3.50 x 2.10 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Two Beggar
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 68 x 3.50 x 2.10 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.