ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ (2465-2542)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/paitun
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2529 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
การศึกษา :
- สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งเพนน์ซิลวาเนีย
- วัดพระทรง
- โรงเรียนวัดคงคาราม
- โรงเรียนเพาะช่าง
2483 - วิชาประติมากรรม โรงเรียนประณีตศิลปกรรม
รางวัล/เกียรติยศ :
- เหรียญอิสริยาภรณ์
- เหรียญอิสริยาภรณ์
2492 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน
2493 - ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
2494 - ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
2496 - ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง
2497 - เหรียญอิสริยาภรณ์
2506 - เหรียญอิสริยาภรณ์
2510 - เหรียญอิสริยาภรณ์
2512 - เหรียญอิสริยาภรณ์
2512 - เหรียญอิสริยาภรณ์
2516 - เหรียญอิสริยาภรณ์
2516 - เหรียญอิสริยาภรณ์
2525 - ได้รับปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2527 - ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินเกียรติคุณอาวุโส
2529 - รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
2533 - ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นศิลปินห่งชาติ ชื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๓๐ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
2536 - ได้รับเกียรติเป็นศิลปินอาเซียนที่ประเทศบรูไน
2541 - ได้รับปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Paitun Mungsomboon (1922-1999)
Website :
www.rama9art.org/paitun
National Artist :
National Artist 1986, Visual Arts (Sculpture)
Education :
1937-1939 - School of Arts and Craft (Phochang)
1940-1943 - School of Fine Arts, The Fine Arts Department, Bangkok, Thailand.
Awards :
1949 - Silver Medal Prize ( Sculpture ) The first National Exhibition of Art
1950 - Gold Medal Prize ( Sculpture ) The second National Exhibition of Art
1951 - Gold Medal Prize ( Sculpture ) The third National Exhibition of Art
1953 - Gold Medal Prize ( Sculpture ) The forth National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

Title : Colt
Date : 1950
Technique : Bronze
SIZE (cm) : Height 50 cm.
COLLECTION : -
Title : Professor Phua
Date : 1962
Technique : Bronze
SIZE (cm) : Height 14 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.