ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นพนันท์ ทันนารี
เกิด :
31 มกราคม 2531
ที่อยู่ :
185 หมู่ 7 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240
มือถือ :
089-435-9503
อีเมล์ :
mungdoi18@gmail.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/noppanan
การศึกษา :
-โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
-ปริญญาตรีภาควิชาศิลปไทย(เกียรตินิยมอันดับ2)คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการแสดงงาน :
2550 - นิทรรศการภาพเขียนของเยาวจิตรกรแห่งประเทศไทย ณ สยามพารากอน
2552 - ร่วมเขียนภาพปฏิทินภาพวิถีชีวิตไทย ปีพุทธศักราช 2552 บริษัท กนกสิน เอ็กซ์ปอร์ตอิมปอร์ต จำกัด
- นิทรรศการ ศิลปกรรม “บัวแก้วสำราญศิลป์สุนทรีย์ไทย” ณ กระทรวงการต่างประเทศ
- ร่วมแสดง นิทรรศการ จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 31
- ร่วมแสดง นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26
- การแสดงผลงานศิลปกรรมของนักศึกษา ในงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อุดมศึกษา ครั้งที่ 10 “ศิลปะ ศิลปิน ศิลปากร” ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
- นิทรรศการศิลปะ "ภาพสะท้อนเสียง" (Reflection of Voices) โดยนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
2553 - ร่วมแสดง นิทรรศการ จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 32
- นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย “จิตนาการในศิลปะไทย” โดยคณาจารย์ และ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3, ชั้นปีที่๔ ภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
- ร่วมแสดง นิทรรศการศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่๒๕ หัวข้อ”ความฝันอันสูงสุด”
- ร่วมแสดงภาพวาด ในโครงการ 1st UOB Painting Of The Year Competition
-นิทรรศการ ศิลปไทย โดย นักศึกษาภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์สิรินธร จ.นครปฐม
2554 –นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
– เข้าร่วมโครงการ ” ร้อยใจศิลปินสืบศิลป์เมืองเชียงราย”
-ร่วมแสดง นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๒๘
-ร่วมแสดง นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 23 กลุ่มบริษัทโตชิบาประเทศไทย
-นิทรรศการ “มรรค แห่งรูป-นาม”โดยศิลปิน กลุ่ม ใบลาน ณ 9 Art Gallery/Architect Studio จ.เชียงราย
2555 - ร่วมแสดง นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 29
- ร่วมแสดง นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 14
- ร่วมแสดง นิทรรศการศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 27 “บ้านสีเขียว โลกสีเขียว”
- นิทรรศการ "สยามแอพ" ช่องทางหนึ่งเพื่อการเข้าถึงศิลปะไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
- “นิทรรศการ 36 ปีแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปไทย” ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2556 - นิทรรศการขัวศิลปะ ครั้งที่ 1 จ.เชียงราย
- นิทรรศการ “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 2 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
- ร่วมแสดง นิทรรศการศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 28 “ พลังธรรมชาติ ”
- ร่วมแสดง นิทรรศการ จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 35
- นิทรรศการจิตรกรรม “อัตลักษณ์ ๘” ณ ศุภโชค ดิ อาร์ต เซนเตอร์ กทม.
รางวัล-เกียรติยศ :
2550 - รางวัลรองชนะเลิศ เยาวจิตรกรแห่งประเทศไทย โดยเครือจักรภพโพ้นทะเลแห่งประเทศไทย
2553 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (เกี่ยวกับช้างไทย) พ.ศ. 2553
- รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 27
2554 - รางวัลดีเด่นจากโครงการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย 2554 สาขาศิลปะ 2 มิติ โดย มูลนิธิเอสซีจี
- รางวัลดีเด่น การประกวดภาพจิตรกรรม หัวข้อ "ใต้ร่มเศวตฉัตร พระมหากษัตริย์นักพัฒนา" โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2556 – รางวัลชมเชย การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2 “น้ำแห่งชีวิต” โดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Noppanan Thannaree
Born :
January 31, 1988
Address :
185 Moo.7, Maerai, MaeJan, Chiangrai, 57240
Tel. :
089-435-9503
E-mail :
mungdoi18@gmail.com
Website :
www.rama9art.org/noppanan
Education :
- Chiangrai Wittayakom School
- Chiangrai Vocational College
- B.F.A. (2nd Class Honor) (Thai art), Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts.
Silpakorn University
- A current student, Master degree (Thai art) in Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts
Art Exhibitions :
2007 - Art Exhibition, ROSL Young Artist of Thailand Award 2007 at Siam Paragon.
2008 - Participated to draw the portrait calendar of life ways of the Thai at Export Import company.
- Art Exhibition “Discovering MFA- Exotic Art, Aesthetic Thailand” at international ministry.
- The 31st Bua Luang Painting exhibition, Bangkok Bank Foundation.
2009 - The 32nd Bua Luang Painting exhibition, Bangkok Bank Foundation.
- Participated with 26th Exhibtion of Contemporary Art by Young Artist.
- 10th Indication of the college students for supporting art and culture. “Silpa Silpin Silpakorn” (Art Artist Silpkorn) at cultural center, art tower at Silpakorn Univerity which is around Sanamchan Palace.
- Art exhibition called “Reflection of Voices” by the 4th year undergraduate student of Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University at Bangkok Art and Culture Centre.
2010 - contemporary exhibition “Imagination of Thai Art” by the faculty and 3rd, 4th undergraduate student from department of Thai art, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University at Thai Bank Museum, headquarter of the Siam Commercial Bank.
- Art Eexhibition, the 25th PTT Art Contest “The Highest Dream”.
- Painting Exhibition, “1st UOB of the Year Competition”.
- Thai Art Exhibition by the undergraduate student from Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts of Silpakorn University at Sirintorn art tower in Nakhon Pathom.
2011 - Art thesis Exhibition 2011 by graduated class of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts of Silpakorn University.
- Participated in the 28th Exhibition of Contemporary art by Young Artist.
- Participated in the 23th exhibition of the indication of the bringing good things to your lives from Thai Toshiba Company.
- Chiang rai Art Exhibition, celebrating 750 years of Chiangrai.
- Art Exhibition “Way Of Tangibles-Intangibles” by Bailan group at 9 Art Gallery/Architect Studio, Chiang rai.
2012 - Participated in the 29th Exhibition of Contemporary art by Young Artist.
- Participated in the 14th Panasonic Contemporary Painting Exhibition.
- Participated in the 27th PTT art Exhibition “Green Living Saving the Earth”.
- Exhibition SiamApp Application-appreciate-apply A passage to access Thai Art Presented by Bangkok Art and Cultural Centre (bacc).
- Exhibition 36 Year Anniversary Thai Art Department At The Queen’s Gallery.
2013 - 1st Art Bridge Chiangrai Art Exhibition.
- Participated in the 28th PTT Art Exhibition “The Power of Nature”.
- “Water of Life” The 2nd White Elephant Art Exhibition By Thai Beverage Public Company Limited.
- The 35th Bua Luang Painting Exhibition, Bangkok Bank Foundation.
- “Unique8” Painting Exhibition, S.A.C. Subhashok The Art Centre Bangkok.
Honors and Awards :
2007 - Runner-up, ROSL Young Artist of Thailand Award 2007
2010 - 3rd Prize Award winners, 2nd Commemoration Exhibition of Painting, HRH Princess Kalayaniwattana Krom luang narathiwatradchanakarin, About the Thai Elephant.
- Special Award, the 27th Exhibtion of Contemporary art by Young Artist.
2011 - Distinguished Prize “Youg Thai Artist Award 2011” in Two-Dimensional Art Category
2013 - Honorary Mention Prize “Water of Life” The 2nd White Elephant Art Award By Thai Beverage Public Company Limited.


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ในความสงบ
ปีสร้าง : -
เทคนิค : วาดเส้นหมึกจีนบนกระดาษสา
ขนาด : 70 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : Chinese ink on sa paper
Size : 70 x 100 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : ในความสงบ
ปีสร้าง : -
เทคนิค : วาดเส้นหมึกจีนบนกระดาษสา
ขนาด : 135 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : Chinese ink on sa paper
Size : 135 x 180 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : ความสงบของจิต
ปีสร้าง : -
เทคนิค : วาดเส้นหมึกจีนบนกระดาษสา
ขนาด : 135 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : (Peace of mind)
Date : -
Technique : Chinese ink on sa paper
Size : 135 x 180 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.