ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์
เกิด :
16 พฤศจิกายน 2513
ศึกษา :
- ปริญญาโท ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2541 - แสดงผลงานประติมากรรมเดี่ยว ชุด Self Spiritual Space ในโครงการศิลปะบทบาทวิถี ณ หอศิลป์ตาดู กรุงเทพฯ
- ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม ณ อาคารอิตัลไทย
2540 - ร่วมแสดงผลงานประติมากรรม ที่กระทรวงอุตสาหกรรม
- ร่วมแสดงผลงานประติมากรรมในงาน "ถนนคนเดิน" ที่ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ
2538 - ร่วมแสดงผลงานนักศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2537 - ร่วมแสดงผลงาน "จิตรกรรมทิวทัศน์" ครั้งที่ 2
- ร่วมแสดงผลงาน "จุลประติมากรรม" ครั้งที่ 2
2535 - ร่วมแสดงผลงานนักศึกษา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2534 - ร่วมแสดงงานภาพพิมพ์กลุ่มกราฟฟิค 89
2531 - ร่วมแสดงผลงาน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 34
2531-2534 - ร่วมแสดงผลงานนักเรียนวิทยาลัยช่างศิลป
2529 - ร่วมแสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยวิจิตรศิลปอาชีวะ
รางวัล/เกียรติยศ :
2538 - รางวัลชมเชย การประกวดงานประติมากรรมของเยาวชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สยช.) ครั้งที่ 4
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 42
2534 - แสดงการสาธิตการวาดภาพเหมือนถวายทอดพระเนตรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแสดงนาฏศิลป์ของนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป 4 ภาค ณ จังหวัดสุโขทัย
- รางวัลที่ 2 การแสดงผลงานนักเรียนวิทยาลัยช่างศิลป
2532 - รางวัลที่ 2 การแสดงผลงานนักเรียนวิทยาลัยช่างศิลป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Noppadon Viroonchathapun
Born :
November 16, 1970


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : คนเดียว
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส, โลหะ
ขนาด (ซม.) : 100 x 210 x 60ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Alone
Date : -
Technique : Fiberglass, Metal
SIZE (cm) : 100 x 210 x 60 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : คนแปลกหน้า
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส, โลหะ
ขนาด (ซม.) : 180 x 220 x 180ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Strangers
Date : -
Technique : Fiberglass, Metal
SIZE (cm) : 180 x 220 x 180 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : คนรู้จัก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส, โลหะ
ขนาด (ซม.) : 100 x 100 x 150ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Acquaintances
Date : -
Technique : Fiberglass, Metal
SIZE (cm) : 100 x 100 x 150 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ฌาน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2547
เทคนิค : หล่อทองเหลือง
ขนาด (ซม.) : 55 x 60 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.