ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นิรัน แข็งขันธุ์
เกิด :
26 มีนาคม 2519
ที่อยู่ :
ภาควิชาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
การศึกษา :
สาขาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นิทรรศการกลุ่ม :
2540 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14
- การแสดงผลงานศิลปกรรมปตท. ครั้งที่ 12
2541 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15
- การแสดงผลงานศิลปกรรมปตท. ครั้งที่ 13
- การแสดงเอมาซิ่งอีสาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2542 - การแสดงผลงานศิลปกรรมปตท. ครั้งที่ 45
รางวัล/เกียรติยศ :
2541 - รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงร่วมสมัยศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15
- รางวัลดีเด่น ระดับประชาชนทั่วไป การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 13
2547 - รางวัลที่ 2 การประกวดประติมากรรมติดตั้ง ณ ธนาคารกรุงไทย
- รางวัลเกียรตินิยม ยอดเยี่ยม เหรียญทอง "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nirun Kangkhan
Born :
March 26, 1976


ผลงานศิลปินCopyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.