ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นรินทร์ ปานประทีป
ที่อยู่ :
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Narin Panprathep


ผลงานศิลปินCopyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.