ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ณรัชต์ กลิ่นสุดใจ
เกิด :
23 2522
ที่อยู่ :
150/5 10300
โทร :
02-243-4161, 081-906-9500
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2544 - การแสดงผลงานเดี่ยว "Rest for Cure" ณ Siam Space คลองเตย กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2545 - การแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่14 ณ หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ณ หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
2543 - นิทรรศการ "Frist Come Frist Serve" ณ โปรเจค 304 กรุงเทพฯ
- นิทรรศการ "Senior Project in Visual Arts Exhibition" ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542 - นิทรรศการศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 11 ณ หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
- นิทรรศการ "Project Future in Mild" ของศิลปินเยอรมัน Jarg Geisman ณ หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
2541 - นิทรรศการศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 10 ณ หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 44 ณ หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
- นิทรรศการการแสดงออกแนวใหม่ในงานศิลปะร่วมสมัยของไทย :
ความคิดริเริ่มและการสร้างสรรค์ ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2540 - นิทรรศการศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 9 ณ หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
2539 - นิทรรศการ "Drawing 1" ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2538 - นิทรรศการศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 6 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2546 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
2545 - รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่14 ณ หอศิลปแห่งชาติถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Narat Kinsudjai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ปากที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดออก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ศิลปการจัดวาง
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Muzzled Mouth
Date : -
Technique : Installation
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : การบันทึกในหมอนสีขาว
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ศิลปการจัดวาง
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Note on White Pillow
Date : -
Technique : Installation
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : เสียงเรียกที่ผู้อื่นมิอาจได้ยิน
ปีสร้าง (พ.ศ.) :
เทคนิค : ศิลปะจัดวาง
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Voice Inaudible to Others
Date : -
Technique : Installation
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.