ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นันทนา โพธิ์นาค
เกิด :
26 มกราคม 2515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Nantana Phonak
Born :
26 January 1972
Tel :
089-929-6966


ผลงานศิลปิน


Title : sexy
Date : -
Technique : water colour
SIZE (cm) : 22 x 30 inches
COLLECTION : -
Title : Torture 4
Date : -
Technique : water colour
SIZE (cm) : 15x22 inches
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.