ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ลิขิต นิสีทนาการ
เกิด :
13 ธันวาคม 2516 จ.เชียงราย
ที่อยู่ :
525/2 ซ.เกษตรสิน ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
มือถือ :
091-994-1459
อีเมล์ :
likitni@hotmail.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/likit
การศึกษา :
- โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา ป.6 (เชียงราย )
- โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์ ม.3 (เชียงใหม่)
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดยอด) ปวช.-ปวส. (เชียงใหม่)
- ศิลปะบัณฑิต (จิตรกรรม) ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลอง 6)
- ศิลปะมหาบัณฑิต ภาควิชาศิลปะไทย บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2555 - นิทรรศการ “ศิลปะไทยในคติธรรม” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์กรุงเทพฯ
ประวัติการแสดงงาน :
- ร่วมแสดงศิลปกรรม โตซิบา ครั้งที่ 17
- ร่วมแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 10,13 และ 14
- ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15
- ร่วมแสดงจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 2,4,7,8,9
- ร่วมแสดงนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 20,21,24,25,27,28,29,30,31,32
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธนาคารกสิกรไทย
- แสดงนิทรรศการกลุ่ม “เส้นศิลป์ไทย” พ.ศ. 2545 ณ บ้านบางกอก
- แสดงนิทรรศการ 12 ภาพลักษณ์ไทย พ.ศ. 2545 สีลม RCK
- ร่วมแสดงนิทรรศการเชียงรายเมืองศิลปิน พ.ศ. 2545
- แสดงนิทรรศการจิตรกรรม “เหนือเมฆและม่านหมอก” พ.ศ. 2548 ณ Nine Art Gallery
- แสดงนิทรรศการพุทธประวัติและพลังธรรมชาติในคติไทย Number 1 gallery 2549
- แสดงนิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย พ.ศ. 2549 ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- แสดงนิทรรศการ 33 Heads, 231 tusks พ.ศ. 2549 ณ Grand Hyatt Erawan Bangkok
- ร่วมแสดงนิทรรศการฉลองศิริราชสมบัติ 60 ศิลปินเชียงราย โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย พ.ศ. 2550
- แสดงนิทรรศการ The North Faith 9 Thai Artists on 21st October -21nd November 2008 at Number 1 Gallery
- ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ล้านนา – สิบสองปันนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย พ.ศ. 2553
- แสดงนิทรรศการศิลปะไทย โดยมหาบัณฑิตศิลปะไทยคนเมืองล้านนา พ.ศ. 2552
- ร่วมแสดงนิทรรศการสานใย สายใย ศิลปกรรม เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ผศ.สุรสิทธิ์ เสาว์คง พ.ศ. 2553
- นิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส 60 ปี ราชาภิเษกสมรส คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2553
- แสดงนิทรรศการ “รูปลักษณ์แห่งจิตวิญญาณไทย” BC galleria พ.ศ. 2553
รางวัล-เกียรติยศ :
2535 - รางวัลที่ 2 ระดับมัธยมปลาย ม.4-ม.6 Topic “The Road to Democracy” ของสำนักพิมพ์ Student weekly
2536 - รางวัลดีเด่นระดับมัธยมปลายของ Toshiba
- รางวัลชมเชยระดับมัธยมปลาย เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมของ แลนด์แอนเฮาส์
- รางวัลชมเชย วัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อม ระดับ ปวช. ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่
2537 - รางวัลดีเด่นระดับมัธยมปลาย 25 ปี Toshiba
- รางวัลที่ 2 วัฒนธรรมกับสิ่งแวดล้อม 700 ปี ระดับ ปวช. ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่
2538 - รางวัลชมเชยในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ทศท.หัวข้อ “น้ำใจให้รอยยิ้ม” ขององค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
- รางวัลดีเด่น การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ ประจำปี 2538 สาขาภาพพิมพ์ระดับ ปวช. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539 - รางวัลชมเชยใน การประกวดบัตรอวยพรวันสงกรานต์ของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
- รางวัลที่ 2 ใน การประกวดวาดภาพสัตว์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ ระดับอาชีวะและประชาชนทั่วไป
2540 - รางวัลชมเชยใน การประกวดภาพสุภาษิตหรือคำพังเพยระดับชาติ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ
2541 - รางวัลชมเชย “มองสิงห์ผ่านศิลป์” 65 ปี บ.บุญรอด
- ประกาศเกียรติคุณสร้างชื่อเสียงให้คณะศิลปกรรม ศรม.
- รางวัลที่ 1 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ของกระทรวงมหาดไทย
2542 - รางวัลที่ 3 Lottery Art Award ครั้งที่ 1 ระดับอุดุมศึกษา
2543 - รางวัลชมเชย การประกวดภาพจิตรกรรมเพื่อเป็นลายปักผ้ามูลนิธิศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
2544 - รางวัลชมเชย จิตรกรรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2545 - รางวัลดีเด่นระดับอุดุมศึกษาและบุคคลทั่วไป การประกวดภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2548 - รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 การประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 7
- รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 27
2549 - รางวัลดีเด่นใน การประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 8
- รางวัลที่ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 28
2551 - รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงจิตรกรรมไทยแบบประเพณณี จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Likit Nisitanakarn
Born :
December 13, 1973
Place of Birth :
Chiangrai
Address :
525/2, T. Lampaya, Mueng District, Nakorn-pathom, 73000
Tel. :
+6691-994-1459
E-mail :
likitni@hotmail.com
Website :
www.rama9art.org/likit
Education :
- Kururatvitaya Primary School (Chiangmai)
- Thummarajasuksa Watprashing Secondary School (Chiangmai)
- Bachelor Degree Rajamangala Institute of Technology (Painting), Pathumtani
- Master Degree in Thai Art, Silpakorn University
Solo Exhibitions :
-2012, Thai Paintings From the Buddhist Teaching at The National Art Gallery Bangkok,Thailand
Art Exhibitions :
- PTT Art Exhibition 10th, 13th, 14th
- Panasonic Art Exhibition 2nd, 4th, 7th, 8th
- Bua-Luang Art Exhibition 20th, 21st, 24th, 25th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31th, 32th
- Contemporary Art Exhibition for Young Artist 15th
- Toshiba Art Exhibition 17th
- Art The Thai Farmer Bank Exhibition to Honour The King
- 2002,Thai Art Exhibition by Thai Line Group, Bangkok House, BKK.
- 2002, 12 Thai Image Exhibition by 12 Artist, Silom RCK , BKK.
- 2002, Chiangrai City of Artists Exhibiton by Chiangrai Artist Group, Chiangrai
- 2005, “Over the Cloud and the Haze” exhibition at Nine Art Gallery, Chiangrai
- 2006, “The Natural Force in Thai Believe and Buddha’s Biography” exhibition at Number 1 Gallery, BKK.
- 2006, Contemporary Thai Art Exhibition at Faculty of Painting Sculpture and Graphic Gallery, Silpakorn University, BKK.
- 2006, Art Exhibition by 33 Heads, 231 tusk group at Grand Hyatt Erawan, BKK.
- 2007, The Art Exhibition Celebrating the 60th Royal Reign Anniversary by 60 Chiangrai Artist, Chiangrai Rachaphat University, Chiangrai
- 2008, Thai Art Exhibition by The North Faith 9 Thai Artists Group, Number One Gallery, BKK.
- 2009, “GMS Art Exhibition 2009” by Lanna – Xishuangbanna China Group, Chianrai Rachaphat University, Chiangrai
- 2009, Thai Art Exhibition by The North Thailand’s Master Degree Artists Group, Panisa Gallery, Chiangmai
- 2010, The Art Exhibition Celebrating the 60th Royal Wedding Anniversary by Various Artists and Women Medical Association, Siriracha Hospital, BKK.
- 2010, “The Image of Thai Spiritual” by 12 Artists Group, B.C. Galleria, Hua-Hin District Petchaburi Province
Honors and Awards :
- 1992, Second Prize, in High School level, painting in the topic “The Road to Democracy” of Student Weekly Magazine
- 1993, Toshiba Outstanding Award, in High School level
- 1993, Complimentary recognition, in High School level, from Land and House Company in The topic “Culture”
- 1993, Complimentary recognition, in Vocational Diploma level, from The Museum of Chiangmai, in the topic “Culture and Environment”
- 1994, Outstanding Award, in High School level, “25 years of Toshiba”
- 1994, Second Prize, in Vocational Diploma level, on the Celebration of 700 Years of Chiangmai, organized by The Museum of Chiangmai
- 1995, Complimentary recognition, from TOT, under the topic of “Nam Jai Hai Roi Yim”
- 1995, Outstanding Award, in High Vocational Diploma level, from the Department of Painting, Rajamangala Institute of Technology
- 1996, Complimentary recognition, from the Association of Thai Gems and Accessory Dealers, in painting for Songkran Festival Greeting cards
- 1996, Second Prize, animal pictures for Chiangmai Zoo
- 1997, Complimentary recognition, in the competition of proverbs, from The National Cultural Center
- 1998, Complimentary recognition, on the 65th years of Boonrod Brewery “Mong Singha Pan Silp”
- 1998, First Prize, from the Ministry of Internal Affairs, under the topic “Self Sustainable Economy”
- 1999, Third Prize, The State Lottery Department Art Award
- 2000, Complimentary recognition, painting for embroidery by The Silpacheep Promotion Foundation and Silpakorn University
- 2001, Complimentary recognition, Painting for the Department of Forestry, Ministry of Agriculture and Cooperative
- 2002, Outstanding Award, for College level, Painting for an Auspicious Occation to Celebrate the King’s Mother
- 2005, Second Prize, Silver Medal, the 27th Bua-Luang Traditional Thai painting. “A Utilization of the Power of Nature derived from Natural Phenomenon and Thai Mytical Animals as an Inspiration and the Creation of the Painting”
- 2006, Outstanding Award, Contemporary Painting, The 8th, Panasonic Competition
- 2006, Second Prize, Silver Medal, The 28th Bua-Luang Traditional Thai Painting. “A Utilization of the Power of Nature derived from Natural Phenomenon and Thai Mytical Animals as an Inspiration and the Creation of the Painting”
- 2007, Third Prize, Bronze Medal, The 30th Bua–Luang Traditional Thai Painting.


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ปลาอานนท์ 1
ปีสร้าง : 2547
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด : 120 x 130 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Arnon Fish 1
Date : 2003
Technique : Acrylic
Size : 120 x 130 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : ปลาอานนท์ 2
ปีสร้าง : 2548
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด : 150 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Arnon Fish 2
Date : 2004
Technique : Acrylic
Size : 150 x 200 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : ปลาอานนท์ 3
ปีสร้าง : 2548
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด : 120 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Arnon Fish 3
Date : 2004
Technique : Acrylic
Size : 120 x 150 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : ช้างเอราวัณ 1
ปีสร้าง : 2548
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด : 150 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Elephant of Erawan 1
Date : 2004
Technique : Acrylic
Size : 150 x 200 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : ช้างเอราวัณ 2
ปีสร้าง : 2548
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด : 150 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Elephant of Erawan 2
Date : 2004
Technique : Acrylic
Size : 150 x 200 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.