ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กิตติวัฒน์ อุ่นอารมณ์
เกิด :
23 พฤษภาคม 2520
ที่อยู่ :
166 หมู่ที่ 2 ต.ท่าชุมพล อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทร :
089-256-4389, 083-223-3901
การศึกษา :
- ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2546 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
2545 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48
2543 - นิทรรศการศิลปะเพื่อสุขภาพจิต โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรีรัมย์
2542 - นิทรรศการวาดเส้นทัศนศิลป์ ครั้งที่ 2
- นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำมัน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม
- นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำมัน ณ หอศิลปวิทยานิทรรศน์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำมัน ณ ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง
- นิทรรศการศิลปะบำบัด จุฬาวิชาการ ปี 2542
2541 - นิทรรศการวาดเส้นทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1
- นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำและสีน้ำมัน ครั้งที่ 2
รางวัล/เกียรติยศ :
2546 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kittiwat Oun-arom
Born :
May 23, 1977
Tel :
089-256-4389, 083-223-3901


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ละ-คลาย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 120 x 480 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Disengage
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 120 x 480 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : มุมอาหาร
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 120 x 240 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Food Center
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 120 x 240
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.