ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
กิตติ์เมธี พิธิพัฒน์เดชาธร
เกิด :
3 พฤษภาคม 2529
ที่อยู่ :
167/118 หมู่ที่ 1 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร :
088-089-3397
การศึกษา :
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
- โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์
รางวัล/เกียรติยศ :
- รองอันดับ 2 การประกวดทักษะวิชาชีพ ประเภทประติมากรรม โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์
- แสดงงานนิทรรศการ "ดิน เปื้อน หมึก" ครั้งที่ 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kitmeatee Pitipatdeajatorn
Born :
May 3, 1986
Tel :
088-089-3397


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สภาวะความขัดแย้ง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส
ขนาด (ซม.) : 180 x 200 x 190 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Contradictory
Date : -
Technique : Fiberglass
SIZE (cm) : 180 x 200 x 190 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.