ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เข็มรัตน์ กองสุข
เกิด :
26 พฤษภาคม 2490
ที่อยู่ :
2/7 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร :
081-839-6208
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
การศึกษา :
2516 - ศบ.ประติมากรรม เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2523 - ศม.ประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการ :
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35
- การแสดงงานประติมากรรมกลุ่มประติมากรรมไทย ครั้งที่ 1-2
- การแสดงงานของสมาคมประติมากรรมไทย ครั้งที่ 1
2550 - "เสาแห่งความเพียร" การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 24 โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
- โครงการการแสดงประติมากรรมขนาดเล็กครั้งที่ 2 ณ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2552 - นิทรรศการศิลปกรรม "โคมแก้วแห่งความสุกใส" หอศิลป์ PSG Gallery
2553 - "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม (จิตรกรรม) การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
2518-2519 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 29
- รางวัลเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ จำกัด
2530 - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 33
2531 - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 34
2532 - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม จากการแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 35
2533 - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม จากการแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 36
2538 - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 41
2555 - ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Khemrat Gongsuk
Born :
May 26, 1947
Tel :
081-839-6208
National Artist :
National Artist 2012, Visual Arts (Sculpture)
Education :
1973 - B.F.A. Sculpture (2nd Hons.), Silpakorn University
1980 - M.F.A. Sculpture, Silpakorn University
Selected Exhibitions :
1974-1995 - The National Exhibition of Art, Bangkok.
1977-1996 - 1st-13th Art Exhibition by the Member of the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
1981-1982 - 1st, 2nd Sculpture Exhibition by Thai Sculptors Group, Bangkok.
1983 - 1st Sculpture Exhibition by Thai Sculptors Association.
1985 - 3rd Sculpture Exhibition by Thai Sculptors Association.Exhibition of Thai Art, Peking, China
1986 - Contemporary Asean Art Exhibition, Fukuoka, Japan
- Contemporary Asean Art Exhibition, Seoul, Korea
- Contemporary Art of Silpakorn University, Peking, China
1988 - World Invitational open-Air Sculpture Exhibition, Seoul, Korea
1992 - Environmental Sculpture, Queen Park, Bangkok
1993 - Sculpture Exposition 1993, National Gallery, Bangkok
- "Buddha image", Sculpture and Drawing, Australia
Awards :
1970-1971 - Silpakorn University Scholarship.
1976- 2nd Prize (Sculpture), 23rd National Art Exhibition, Bangkok.
1982-1983 - 3rd Prize (Sculpture), 28th, 29th National Art Exhibition, Bangkok.
1985-1987 - 2nd Prize (Sculpture),30th-33rd National Art Exhibition, Bangkok.
1988 - 1st Prize (Sculpture), 34th National Art Exhibition, Bangkok.
1989-1980 - 2nd Prize (Sculpture), 35th, 36th National Art Exhibition, Bangkok.
1995 - 1st Prize (Sculpture), 41st National Art Exhibition, Bangkok., Honorable Artist (Sculpture), 41th National Art Exhibition.
2012 - National Artist, Visual Arts (Sculpture).


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สัญชาตญาณแห่งอิสรภาพ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ปูนปลาสเตอร์
ขนาด (ซม.) : สูง 185 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
ชื่องาน : การผนึกแห่งรูปทรง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : หิน
ขนาด (ซม.) : 46 x 36 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Interlocking Form
Date : -
Technique : Stone
SIZE (cm) : 46 x 36 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : มนุษย์กับความปรารถนา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2530
เทคนิค : ปูนปลาสเตอร์ระบายสี
ขนาด (ซม.) : 178 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 1987
Technique : -
SIZE (cm) : 178 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.