ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
คฑาวุธ พลทรัพย์
นิทรรศการเดี่ยว :
2554 - "ยุคสมัยที่ไม่ควบคุม" หอศิลป์ จามจุรี กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2553 - "นิทรรศการ ศิลปกรรม กลุ่ม ฬ ครั้งที่ 2" หอศิลป์ จามจุรี กรุงเทพฯ
2554 - "นิทรรศการ ศิลปกรรม กลุ่ม ฬ ครั้งที่ 3" หอศิลป์ จามจุรี กรุงเทพฯ
2555 - "จากแม่น้ำฮั่นสู่เจ้าพระยา" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kathawut Pollasup
Solo Exhibition :
2007 - Serial Painting, Jamjuree Art Gallery, Bangkok
2011 - Period of Automatism, Jamjuree Art Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
2010 - The 2nd ฬ Group Art Exhibition, Jamjuree Art Gallery, Bangkok
2011 - The 3rd ฬ Group Art Exhibition, Jamjuree Art Gallery, Bangkok
2012 - From Hangang to Chaopraya, National Gallery, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เวิ้งว้างและเปลี่ยนแปลงไป หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 140 x 400 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Limitless Expanse and Change, No. 1
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 140 x 400 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.