ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ฆนา วีระเดชะ
ที่อยู่ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี
57 หมู่ 2 ถนนสุพรรณบุรี - ป่าโมก ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร :
035-550595
การศึกษา :
- ศศ.บ. (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท MFA มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kana Veradacha
Address :
Suan Dusit Rajabhat University, Suphanburi Campus
Tel :
035-550595


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 80 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Relativity of Structure No.1
Date : -
Technique : Serigraph digital print hot stamp
SIZE (cm) : 80 x 60 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.