ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ขจรเดช หนิ้วหยิ่น
เกิด :
9 ธันวาคม 2530
ที่อยู่ :
167 หมู่ 8 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
โทร :
086-687-5113
การศึกษา :
ปริญญาโท คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2553 - ร่วมแสดงศิลปกรรมรุ่นเยาว์ครั้งที่ 27
- ร่วมแสดงศิลปกรรม บริษัทโตชิบา ครั้งที่ 22
- แสดงงานนิทรรศการโดยนักศึกษา ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
2552 - แสดงงานนิทรรศการ ภาพสะท้อนเสียง (Reflection of Voices) โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปกรรม ณ หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
รางวัล/เกียรติยศ :
2554 - รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรมศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57
2550 - ร่วมเขียนภาพปฏิทิน วิถีชีวิตไทย บริษัทกนกสิน
2549 - ได้รับบทุน มูลนิธิถ่ายภาพ
2548 - ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการวาดภาพคนเหมือน ระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคเหนือ
2546 - ชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันทักษะ วาดภาพคนเหมือน ระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาเขตภาคเหนือ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Kajorndet Niwyin
Born :
December 9, 1987
Tel :
086-687-5113


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ป่า (จิตรกรรมประดับกระจกหมายเลข 2)
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ประดับกระจกสี
ขนาด (ซม.) : 240 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Woods (Painting Embellished with Glass No. 2)
Date : -
Technique : Colored glass embellishment
SIZE (cm) : 240 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.