ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จุฑามาศ ฉายะวาณิชย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Juthamas Chayawanich


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บรรยากาศความเก่า หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) :
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 60 x 120 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Old Scene No. 2
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 60 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.