ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จารุพงษ์ พลชัย
เกิด :
4 พฤษภาคม 2515
ที่อยู่ :
ภาควิชาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทร :
084-371-3011
การศึกษา :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2546 - ร่วมแสดงงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จัดโดยบริษัทซีคอนสแคร์
- ร่วมแสดงงาน "ย่าโม Project" ติดตั้ง ณ เทศบาลเมืองนครราชสีมา พร้อมศิลปินอีก 60 ท่าน
- ร่วมแสดงนิทรรศการ "โลกธาตุ" ณ สถาบันราชภัฎมหาสารคาม
- ร่วมแสดงนิทรรศการ "มหกรรมประติมากรรมขนาดเล็ก" เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สมาคมประติมากรไทย
2545 - ร่วมแสดงนิทรรศการ "กลุ่มนา" ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2544 - ร่วมแสดงงาน "ศาสตราจารย์ศิลป์ 2000" ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงงาน เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ในหัวข้อ "ภาพเหมือนศิลปิน" ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2543 - แสดงงานกลุ่ม Le-Bud-Ny Gruop ณ บ้านบางกอก แกลลอรี่ กรุงเทพฯ
2542 - ร่วมแสดงงาน "จุลประติมากรรม" ครั้งที่ 3 ของภาควิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงงานของคณาจารย์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 16 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงงานมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จัดโดย บริษัทคอนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2541 - ร่วมแสดงงาน Manifestation Artistque ของสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศสกับศิลปินไทยอีก 8 ท่าน ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
2539 - ร่วมแสดงงานประกวดศิลปกรรม ของบริษัท S.V.O.A. Center ครั้งที่ 3 ณ กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2535 - ร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร สร้างงานประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฉลองครบรอบ 60 พรรษา ติดตั้ง ณ สวนหลวง ร.9
- รางวัลที่ 3 ประเภทประติมากรรม ในงานประกวดศิลปกรรม คร้ังที่ 1 ของบริษัท S.V.O.A. Center
- ปั้นอนุสาวรีย์ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ กับคณาจารย์และนิสิต ภาควิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ติดตั้ง ณ เขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
- ปั้นประติมากรรม พระนางมัทรี ติดตั้ง พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- ปั้นรูปเคารพพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
- ปั้นงานประติมากรรมนางเงือก ร่วมกับนิสิตสาขาประติมากรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดตั้ง ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- ปั้นรูปเหมือนหลวงพ่อใหญ่ พระครูรังสรรค์ สหัสคุณ ติดตั้ง ณ วัดบ้านหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
- ปั้นต้นแบบรูปเหมือนพระภิกษุ เพื่อนำไปแกะสลักหิน ณ หมู่บ้านนากระดา อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
- ร่วมกับคณาจารย์และนิสิต ภาควิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปั้นอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1 ติดตั้ง ณ จังหวัดพิษณุโลก
- ปั้นช้างขนาดเท่าของจริง ติดตั้ง ณ ถนนสาธร เพื่อต้อนรับคณะผู้นำ 21เขตเศรษฐกิจ ในการประชุม APEC ณ กรุงเทพฯ
- รางวัลเหรียญทองแดง ในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jarupong Polchai
Born :
May 4, 1972


ผลงานศิลปิน



Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.