ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เจด็จ ทองเฟื่อง
ที่อยู่ :
สายวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร :
043-202-396
นิทรรศการกลุ่ม :
2549 - Sepia ไซแอม อาร์ต สเปซ แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2550 - รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดแบบร่างผลงานประติมากรรมฉลอง 30 ปี"ดิฉัน"
2554 - รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Jadet Thongfueng
Address :
Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University, Khon Kaen
Tel :
043-202-396
Selected Exhibitions :
2006 - Sepia, Si-am Art Space Gallery, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เสียงแตก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส
ขนาด (ซม.) : 70 x 120 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Oppose Voices
Date : -
Technique : Fiberglass
SIZE (cm) : 70 x 120 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.