ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อิทธิพล วิมลศิลป์
เกิด :
12 กันยายน 2512 พิษณุโลก
ที่อยู่ :
ภาควิชาประยุกต์ศิลป์ ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร :
034-275-030, 081-809-6867
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2548 - นิทรรศการผลงานคณาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 8
2549 - 6 ทศวรรษ ครองราชย์ นิทรรศการศิลปะและการออกแบบ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
2550 - นิทรรศการเพื่อถ่ายทอดผลงานต้นแบบจากปฏิบัติการสร้างสรรค์ของอาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1
2551 - นิทรรศการเพื่อการถ่ายทอดผลงานต้นแบบจากปฏิบัติการสร้างสรรค์ของคณาจารย์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2
2552 - นิทรรศการผลงานศิลปะและการออกแบบของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12
รางวัล/เกียรติยศ :
2542 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ithipol Vimonsilp
Born :
September 12, 1969
Address :
Department of Applied Art Studies, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University
Tel :
034-275-030, 081-809-6867
Education :
- B.F.A. Silpakorn University
- M.F.A. Silpakorn University


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : คับข้องในใจฉัน หมายเลข 2
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด : 150 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Conflict in my Heart No.2
Date : -
Technique : Mixed technique
Size : 150 x 200 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.