ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ม.จ.การวิก จักรพันธุ์
เกิด :
9 เมษายน 2460
การศึกษา :
2470-2672 - ทรงศึกษาที่โรงเรียนราชกุมาร และโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
2473 - โรงเรียน Lycee Perpier ประเทศฝรั่วเศส และศึกษาในระดับ Baccalaureat 1 และ 2
2474-2478 - ทรงเดินทางไปถวายการรับใช้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ประเทศอังกฤษ พร้อมทรงศึกษาหลักสูตร Chartered Institute of Secretaries of Joint Stock Companies
2484 - ทรงสมัครเข้าเป็นทหารเสรีไทยที่อังกฤษ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
2485-2488 - ทรงศึกษาและฝึกปฏิบัติการทางยุทธวิธีที่อินเดีย และเข้ามาปฏิบัติการในประเทศไทยที่จังหวัดตาก
รางวัล/เกียรติยศ :
2493 - ทรงได้รับรางวัลเหรียญเงินครั้งแรกจากผลงานจิตรกรรมสีน้ำ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2
2498 - ทรงได้รับรางวัลเหรียญเงินครั้งที่ 2 จากผลงานจิตรกรรมสีน้ำ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
H.S.H. Prince Karawik Chakrabandhu
Born :
April 9, 1917
Education :
1927-1929 - Studied at Rajakumara School and Vajiravudh College
1930 - Studied BACCALAUREAT 1 and 2 at LYCEE PERIER, France
1931-1935 - Travelled to England in the service of King Rama VII and to study at the CHARTERED INSTITUTE OF SDCRETARIES OF JOINT STOCK COMPANIES
Awards :
1950 - Won his first silver medal for oil painting at the 2nd.National Art Exhibition
1995 - Won his second silver medal for oil painting at the 6nd.National Art Exhibition


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บ่อทราย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2478
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 38 x 28 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Sand Pit "Wentworth,Surrey England"
Date : 1935
Technique : -
SIZE (cm) : 38 x 28 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : พระตำหนัก "เวนขอร์ต"
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2480
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 31 x 19.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Royal Abode
Date : 1937
Technique : -
SIZE (cm) : 31 x 19.5 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.