ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ
เกิด :
10 ธันวาคม 2520
ที่อยู่ :
27/3 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร :
087-561-5706
การศึกษา :
- ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2552 - "เล็ก นั้นงาม" อาร์ทเทอรี่ แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2555 - "เล็ก นั้นงาม หมายเลขสอง" พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2554 - "สติ มิติ ศรัทธา ธรรมชาติแห่งนามธรรม" หอศิลป์ จามจุรี กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
- รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง จิตรกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 32 โดย มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
- รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 12
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 21 โดยบริษัทโตชิบา (ไทยแลนด์) จำกัด
- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
- รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง จิตรกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 30 โดย มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
- ได้รับทุนจากสภาศิลปกรรมไทยในสหรัฐอเมริกา และสวช.กระทรวงวัฒนธรรม ไปศึกษาดูงานรุ่น 2 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ได้รับทุนจากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ "มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์"
- ได้รับทุนจากสภาศิลปกรรมไทยในสหรัฐอเมริกา และสวช.กระทรวงวัฒนธรรม ไปศึกษาดูงานรุ่น 1 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมรุ่นเยาว์ภาคใต้ ครั้งที่ 2 และ 3 ระดับอุดมศึกษา 14 ภาคใต้
- รางวัลที่ 3 แข่งขันจิตรกรรมสีน้ำ กรมอาชีวศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 13 จ.ยะลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Duenchaypuchana Puprasert
Born :
December 10, 1977
Address :
Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage
Education :
- B.F.A. Silpakorn University
- M.F.A. Silpakorn University
Solo Exhibition :
2009 - Small is Beautiful, Artery Gallery, Bangkok
2012 - Small is Beautiful II, The National Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
2011 - Jamjuree Art Gallery, Bangkok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ดุลยภาพที่งดงามของชีวิต 2553 หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2553
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 315 x 315 ซม. (ประกอบด้วยงาน 9 ชิ้น)
ผู้ครอบครอง : -
Title : Beauteous Equilibrium of Life 2010 No. 2
Date : 2010
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 315 x 315 cm. (9 pieces included)
COLLECTION : -
ชื่องาน : ดุลยภาพของธรรมชาติ และชีวิต หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 230 x 300 ซม. (4 ชิ้น)
ผู้ครอบครอง : -
Title : Harmony of Nature and Life
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 230 x 300 cm. (4 pieces)
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.