ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เด่น หวานจริง
เกิด :
4 มิถุนายน 2510
ที่อยู่ :
33 หมู่ 9 ต.ลาดงา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110
โทร :
0-3572-0030, 08-9898-2689
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/den
การศึกษา :
2533 - ศบ. (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2542 - "ชีวิตไทยชนบทในจิตรกรรมไทย" ห้องศิลปนิทรรศมารศี วังสวนผักกาด กรุงเทพฯ
2544 - "ชีวิตไทยชนบท" หอศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2547 - "บันทึกจากท้องทุ่ง" อาเตอลิเย อาร์ต แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2533-2535 - "นิทรรศการศิลปร่วมสมัย" หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2533,2534,2538 - "นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง" ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ
2533 - "นิทรรศการ ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2535 - "นิทรรศการแสดงกลุ่ม Eastern Group ครั้งที่ 1" อาร์ต ฟอรัม กรุงเทพฯ
2537 - "นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ วิทยาลัยช่างศิลป ครั้งที่ 1,2" หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2538 - "นิทรรศการแสดงงานจิตรกร ยุคใหม่ จากประเทศไทย" Kunstnemes ttus เดนมาร์ก
2539 - "นิทรรศการศิลปไทย โดยมหาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร" หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2555 - "สัมผัส เวลา ความจริง" หอศิลป์วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Den Warnjing
Born :
June 4, 1967
Address :
33 Moo 9, Lardgae, Sena District, Ayutthaya Province 13110
Tel :
(081) 934-3179, (035) 720-030
Website :
www.rama9art.org/den
Education :
1991 - B.F.A.(Thai Art), Silpakorn University
1999 - M.F.A.(Thai Art), Silpakorn University
Solo Exhibition :
1999 - The Thai Rural Life in Thai Painting, Marsi Gallery, Suan Pakkad Palace, Bangkok
2001 - The Thai Rural Life, The Art Gallery of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
2004 - Memory from Gold Field, Atelier Art Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
1997 - Contemporary Art Exhibition in Commemoration of 55th Anniversary of the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, the National Gallery, Bangkok, Thailand
1998 - The 2nd Art Exhibition by Wheel Group at the National Gallery, Bangkok, Thailand
2012 - Touch Time Truth, Wangna Art Gallery, Bunditpatanasilpa Institute, Bangkok
Awards :
1990 - 2nd Prize, the 14th Bua Luang Exhibition of Paintings, Bangkok
1990 - Award Winner, 2nd Toshiba "Brings Good Things to Life" Art Competition


ผลงานศิลปิน

Title : Country Life
Date : 1990
Technique : Tempera
SIZE (cm) : 78.5 x 96 cm.
COLLECTION : Artist Collection, Bangkok
Title : Vesantara Jataka
Date : 1998
Technique : Tempea on canvas
SIZE (cm) : 150 x 110 cm.
COLLECTION : Collection of Rama IX Art Museum Foundation
ชื่องาน : "ขวัญ 1"
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2553
เทคนิค : สีฝุ่นบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 114 x 121 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Spirit No.1
Date : 1990
Technique : -
SIZE (cm) : 114 x 121 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.