ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ดนยา เชี่ยววัฒกี
เกิด :
30 มีนาคม 2503 กรุงเทพฯ
ที่อยู่ :
คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก, ถนนพหลโยธิน, หลักหก, ปทุมธานี 12000
โทร :
(662) 997-2200-30 ต่อ 5555
การศึกษา :
2527 - ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2537 - ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2534 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37
2534 - นิทรรศการศิลปร่วมสมัย หอศิลป แห่งชาติ กรุงเทพฯ
2535 - นิทรรศการศิลปกรรม ป.ต.ท. ครั้งที่ 7 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
2535 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 16 หอศิลป์ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปร่วมสมัย หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2537 - นิทรรศการศิลปร่วมสมัย หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2538 - นิทรรศการศิลปะกลุ่มอาจารย์คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Danaya Chiewwattaki
Born :
March 30, 1960 Bangkok
Address :
Faculty of Art and Design, Rangsit University
Tel :
(662) 997-2200-30 ext 5555
Education :
1984 - B.F.A. (Painting) Silpakorn University
1994 - M.F.A. (Painting) Silpakorn University


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บันทึกของผืนดิน หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 150 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Diary of the Earth No.3
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 150 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.