ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จุมพล อุทโยภาศ
เกิด :
6 มิถุนายน 2508
ที่อยู่ :
5/19 ซ.4 (ถนนบางแสนสาย 3) ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร :
081-590-9808, 086-825-4118, 038-748-252
อีเมล์ :
Chumpon_u@yahoo.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/chumpon
การศึกษา :
2547 - ปริญญาโท สาขาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2531 - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (ศิลปศึกษา รุ่น 27)
นิทรรศการกลุ่ม :
2551 - นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ร่วมสมัย prints as prints 2008 ณ หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นิทรรศการศิลปกรรม "Ambience Zest Way of Life & Beauty" ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
2550 - การแสดงศิลปกรรม ปตท. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 กรุงเทพฯ
2549 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 8 กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมบัวหลวง ธนาคากรุงเทพ ครั้งที่ 28
- การแสดงงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
- นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52
รางวัล/เกียรติยศ :
2549 - รางวัล "Best Designer of the year 2005" จัดโดย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 จากการประกวดประติมากรรมของสโมสรโรตารีธนบุรี พ.ศ. 2549
2547 - รางวัลที่ 2 จากการสนับสนุนธนาคารกรุงไทย ในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50
2545 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 ศิลปกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48
2544 - รางวัลยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 16
- ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 ศิลปินยอดเยี่ยม "ทุนสร้างสรรค์ศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2544"
2542 - รางวัลศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
2538 - รางวัลดีเด่น ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ประจำปี 2538
2537 - ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2537
- รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยโดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2537
2536 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 ศิลปกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39
- รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยโดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2536
- รางวัลชนะเลิศ AREA ทั่วไป ประกวดศิลปกรรมสำหรับโครงการเมืองไทยภัทรคอมเพล็ก
2535 - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยโดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2535
2534 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 ศิลปกรรมการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37
- รางวัลดีเด่น ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ประจำปี 2534
- รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2535
2533 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 ศิลปกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 36
- รางวัลดีเด่น ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ประจำปี 2533
- รางวัลดีเด่น ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chumpon Utayophat
Address :
Eastern Art and Culture Center Burapha University,
T.Sansuke, A.Maung, Chonburi, Thailand 20131
Tel :
08-1590-9808
E-mail :
Chumpon_u@yahoo.com
Website :
www.rama9art.org/chumpon
Education :
1989 - B.ed. Art Education from Srinakarintarawirot University, Bangsaen Campus, Chonburi
2005 - Master degree of Fine Art from Silpakorn University
Solo Exhibition :
1999 - “Life from Wood II”, Chiva-som International Health Resort, Huahin
2003 - “Seedling of Imagination”, 9 Art Gallery/Architect Studio, Chiang Rai
Selected Exhibitions :
2005 - Art Exhibition of Amata Fundation 1st, The National Gallery, Bangkok
-“Just The Sun 4st” Eastern Artist Group, Eastern Art and Culture Center, Burapha University, Chonburi and - Jamjuree Chulalongkorn University, Bangkok
-“14th Lantern of the East International Art Festival 2005”, Eastern Art and Culture Center, Burapha University, Chonburi
-“APP’S US”, Ayothaya Contemporary Gallery, Ayudthaya
Awards :
2006 - 2nd Prize Sculpture from Rotary club of Dhonburi


ผลงานศิลปิน

Title : Seed
Date : -
Technique : Wood carving
SIZE (cm) : 25 x 50 x 40 cm.
COLLECTION : -
Title : Growth up
Date : -
Technique : Wood carving
SIZE (cm) : 40 x 40 x 25 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2534
เทคนิค : แกะสลักไม้
ขนาด (ซม.) : 60 x 95 x 24 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Seeding No.6
Date : 1991
Technique : Wood carved
SIZE (cm) : 60 x 95 x 24 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.