ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จำนงค์ ธนาวนิชกุล
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chumnong Thanavanochagul


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : รูปทรงและร่องรอยของวัตถุกับสภาวะภายใน หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 360 x 365 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Subooncious With From and Texture of Materials No. 2
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 360 x 365 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.