ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ฉายดนัย ศิริวงศ์
เกิด :
16 มิถุนายน 2525
ที่อยู่ :
100 หมู่ที่ 5 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84140
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2553 - นิทรรศการ "คิดถึงอาจารย์ศิลป์" โดยกลุ่มศิษย์ อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ พระนครบาร์ แอนด์ แกลเลอรี่
- นิทรรศการ "ไท ไทย" โดยนักศึกษาศิลปมหาบัณฑิต ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี
2550 - ร่วมแสดงการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 53
2549 - ร่วมแสดงงาน กล้วยไม้ นานาชาติ ประจำปี 2549 โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2548 - เข้าร่วมโครงการ Young Artist ในงาน บ้านและสวนแฟร์ ประจำปี 2548
รางวัล/เกียรติยศ :
2553 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทสื่อผสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 56
2548 - ร่วมวาดภาพปฏิทิน สัตว์หิมพานต์ โดยบริษัท กนกสิน เอ๊กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
2547 - ร่วมวาดภาพปฏิทิน พระธาตุประจำปีเกิด โดย บริษัท กนกสิน เอ๊กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
- ได้รับคัดเลือกในโครงการ "Fly Thai with Thai Artist" และทัศนศึกษา ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร และบริษัท การบินไทย จำกัดมหาชน
2544 - รางวัลที่ 3 จิตรกรรมไทย ระดับ ปวช. วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช
- รางวัลชมเชย ประติมากรรม ระดับ ปวช. วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช
- รางวัลชมเชยเครื่องปั้นดินเผาเซรามิก ระดับ ปวช. วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช
- รางวัลชมเชยวาดเส้นระดับ ปวช. วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช
- ได้รับทุนเรียนดีระดับ ปวช.วิทยาลัยช่างศิลปะ นครศรีธรรมราช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chaydanai Siriwong
Born :
June 16, 1982


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ห้องเรียนในความทรงจำ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : วัสดุผสม (ยางพารา)
ขนาด (ซม.) : 600x 600 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Class in Memory
Date : -
Technique : Mixed rubber latex
SIZE (cm) : 600 x 600 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ร่าง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Body
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : Dimension Variable
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.