ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชวลิต เสริมปรุงสุข (2482-2563)
เกิด :
30 กรกฎาคม 2482
ที่อยู่ :
41/50 พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม.10400
โทร :
31 20 468 8932
อีเมล์ :
chavalit70@hotmail.com, chavalit72@gmail.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/chavalit
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
2497 - 2506 มหาวิทยาลัยศิลปากร
2508 - Rijksacademie Vogr Beeldend, Kunsten, Amterdam, The Netherland.
นิทรรศการกลุ่ม :
2506 - Farewell Exhibition วังสวนผักกาด
2517-2519 - The Dutch National Collection Single-Plural and Movement, Frans Hals Museum, Haarlem, The Netherlands.
2517-2523 - Universal Moving Artist Stedeligk Museum Amsterdam, The Netherlands
2523 - ไม่มีชื่อ หอศิลปแห่งชาติ
2526 - Societe International Des Beaux Arts, Grand Palais, Paris, France.
2528 - ไม่มีชื่อ หอศิลปพีระศรี
2538 - The Last Rice Field of Siam หอศิลป คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2501 - 2539 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chavalit Soemprungsuk (1939-2020)
Born :
July 30, 1939
Address :
Zeeburgerdijk 25 A.1093 S.K. Amsterdam , The Netherlands
Tel :
31 20 468 8932
E-mail :
chavalit70@hotmail.com, chavalit72@gmail.com
Website :
www.rama9art.org/chavalit
National Artist :
National Artist 2014, Visual Arts (Painting)
Education :
1954 - 1962 - Silpakorn University, Bangkok
1963 - 1965 - Rijksacademie van Beeldende Kunsten Amsterdam, The Netherlands
Solo Exhibition :
1996 - The Silpakorn University Gallery, Bangkok, Thailand
2000 - CMU Art Museum, Chiang Mai, Thailand
2004 - The National Gallery, Bangkok, Thailand.
The Hilton Schiphol, Amsterdam, The Natherlands.
2005 - The Bangkok University Gallery, Bangkok, Thailand.
2009 - The Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
Selected Exhibitions :
2002 - LA SAGESSE, Toit de la Defense, Paris la Defense, France.
2003 - LA SAGESSE, Jamjuree Gallery, Bangkok, Thailand
2004 - "No Comment at 65", The National Gallery, Bangkok, Thailand.
2009 - "Chavalit S'70", The Art Gallery, Silpakorn University, Bangkok, Thailand


ผลงานศิลปิน

Title : Self-portrait
Technique : Tempera on plywood
SIZE (cm) : 63 x 51 cm.
COLLECTION : Artist's collection
Title : Winbreker
Date : 1988
Technique : Oil on plywood, epoxy
SIZE (cm) : size unknown
COLLECTION : Amsterdam Cultural Centre's collection

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.