ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ชัชวาล อ่ำสมคิด
เกิด :
11 กุมภาพันธ์ 2519
ที่อยู่ :
ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทร :
087-786-5442, 02739-2151
การศึกษา :
- ศป.บ (ประติมากรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ศป.ม (ทัศนศิลป์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นิทรรศการกลุ่ม :
2552 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
2551 - การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
2550 - การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
2549 -การแสดงงานศิลปกรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยอาจารย์ ประจำและอาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2547 - การแสดงงาน 10 ปีวิจิตรศิลป์ ; ศิลปะเคียงคูเคโนโลยี ณ เดอะสีลม แกลเลอเรีย
2543 - การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
2542 - การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16
2541 - การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 15
รางวัล/เกียรติยศ :
2552 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
2551 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
2550 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
2548 - ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ (u d c) ประจำปี 1/2548 ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2543 - รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน ศิลป์พีระศิลป์ การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
- รางวัลพิเศษการประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 12 โดยบริษัทโตชิบา ประเทศไทย
2542 - รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน ศิลป์พีระศิลป์ การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chatchawan Amsomkid
Born :
February 11, 1976
Tel :
087-786-5442, 02739-2151
Selected Exhibitions :
2550 - 14th International Print and Biennail Varna.2007
2549 - The 12th International Print and Drawing Exhibition, R.O.C.2006
Awards :
2552 - Purchase Prize from the 2nd Bangkok International Print and Drawing Exhibition


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภายใต้วัฎฏะสงสาร
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เรซิ่นใส, เหล็ก, ทราย, หลอดไฟฟ้า
ขนาด (ซม.) : กว้าง 340 x ยาว 340 x สูง 350 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Endless Cycle
Date : -
Technique : Clear resin, metal, sand, electric
SIZE (cm) : W.340 x L.340 x H.350 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : สภาวะแห่งธรรมในวัฏฏะสังขาร หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : ผันแปรตามพื้นที่
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dhama Condition in Dead Body Circulation No.1
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : Dimension Variable
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.