ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
เจริญ ว่องปรีชากุล
เกิด :
15 ตุลาคม 2503
ที่อยู่ :
ซ.มหาดไทย ถ.ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี บางพลัด ตลิ่งชั่น กรุงเทพฯ
การศึกษา :
- ปริญญาโท ภาควิชาประติมากรรม
- คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
- ร่วมแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน วิทยาลัยช่างศิลป
- ร่วมแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษา คณะจิตรกรรมฯ
- ร่วมการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 32
- ร่วมแสดงงานของกลุ่มประติมากรไทย
รางวัล/เกียรติยศ :
2529 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32
2538 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Charoen Vongpreechakul
Born :
October 15, 1960


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สืบเผ่าพันธุ์ 2002
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก
ขนาด (ซม.) : 31 x 87 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Lineage 2002
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 31 x 87 x 60 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความอบอุ่น
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก
ขนาด (ซม.) : 46 x 76 x 68 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : "................."
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 46 x 76 x 68 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.