ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
จักรพันธุ์ โปษยกฤต
เกิด :
16 สิงหาคม 2486
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/chakrabhand
ศิลปินแห่งชาติ :
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2543 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
การศึกษา :
- 2503 จบชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
- 2509 จบระดับอุดมศึกษาที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2510 ได้รับพระราชทานปริญญา ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรมฯ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
2508 , 2512 , 2514 , 2517 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (2508) และ เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ (คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 และมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 , ม.ป.ป. :
513)
2525 - อนุกรรมการผู้ทรงความรู้ทางศิลปะ
2525 - นายช่างเอกในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
2530 - ผู้มีผลงานดีเด่น
2531 - ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินไทยที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อให้กับประเทศไทย
2532 - ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2532 - รางวัลผู้สนับสนุนดีเด่นการอนุรักษ์มรดกไทย คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย
2533 - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ กระทรวงศึกษาธิการ
2537 - ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2542 - เกียรติบัตร กรมศิลปากร
2543 - รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Chakrabhand Posayakrit
Born :
August 16, 1943
Website :
www.rama9art.org/chakrabhand
National Artist :
National Artist 2000, Visual Arts (Painting)
Education :
1968 - BFA (Painting) Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
1989 - Honorary Doctoral Degree in Arts from Chulalongkorn University
1995 - Honorary Doctoral Degree in Applied Arts, from Silpakom University
Awards :
1966 - Silver Medal Award (Painting), 17th National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

Title : Life of the Buddha
Date : 1979
Technique : Water colour
SIZE (cm) : Size unknown
COLLECTION : -
Title : Portrait
Date : 1966
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 103 x 108 cm.
COLLECTION : Silpakorn University, Bangkok
ชื่องาน : วันทองสั่งเรือน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2535
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 44x58
ผู้ครอบครอง : ธนาคารแห่งประเทศไทย
Title : Wan Thong Bidding Farewell
Date : 1992
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 44 x 58 cm.
COLLECTION : Bank of Thailand
ชื่องาน : รูปวาดคุณสุวรรณี สุคนธา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.