ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บุรินทร์ อินทะแสน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Burin Intasan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อนิจจตา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ดินเผา 700 - 900 องศสเซลเซียส
ขนาด (ซม.) : 80 x 160 x 300 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Impermanence
Date : -
Technique : Clay baked at 700 - 900 degree celcius
SIZE (cm) : 80 x 160 x 300 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.