ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บุญเกิด ศรีสุขา
เกิด :
24 สิงหาคม 2521
ที่อยู่ :
82 หมู่ 5 ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
โทร :
089-863-3518
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2551 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
2547 - การแสดงประติมากรรมขนาดเล็ก โดยสมาคมประติมากรรม
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ไทย-เวียดนาม โดยคณาจารย์ 6 มหาวิทยาลัย
- การแสดงงานประกวดประติมากรรมตั้งหน้าอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2546 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20
2545 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19
2543 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17
รางวัล/เกียรติยศ :
2551 - รางวัลชมเชยการประกวดประติมากรรมขนาดเล็ก โดยนิตยสารดิฉัน
2547 - รางวัลชมเชยการประกวดประติมากรรมติดตั้ง หน้าอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2546 - รางวัลสนับสนุนการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Boonkert Srisukha
Born :
24 August 1978
Tel :
089-863-3518


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วิวัฒนาการแห่งชีวิต หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 270 x 180 x 175 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Evolution of Life No.1
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 270 x 180 x 175 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : วิวัฒนาการแห่งชีวิต หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 90 x 120 x 214 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Evolution of Life No.2
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 90 x 120 x 214 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.