ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
บุญช่วย เกิดรี
เกิด :
19 พฤศจิกายน 2519
ที่อยู่ :
ระยอง
โทร :
081-630-0691
อีเมล์ :
picme88@yahoo.com
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/boonchuey
การศึกษา :
2543 - สำเร็จการศึกษาระดับศิลปบัณฑิต ภาควิชาววิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2549 - สำเร็จการศึกษาระดับศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2538 - นิทรรศการ "เทคโนโลยีเพื่อมวลมนุษย์" ฮิตาชิ ครั้งที 1
2543 - นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ เดอะเมอร์คิวรี อาร์ตแกลเลอรี่
2546 - นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย "พานาโซนิค" ครั้งที่ 15
- นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 49
2547 - The 7th Oita Asian Sculpture Exhibition, Japan
2548 - นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
- นิทรรศการ "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" โตชิบา ครั้งที่ 17
นิทรรศการกลุ่ม :
2541 - นิทรรศการกลุ่ม "ชานเมือง" ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
2550 - นิทรรศการกลุ่ม "Spire" ณ สีลมแกลเลอรี่ อาร์ต สเปซ
รางวัล/เกียรติยศ :
2547 - ทุนอุดหนุนการศึกษา โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2548 - รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
- รางวัลพิเศษ นิทรรศการ "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" โตชิบา ครั้งที่ 17
2549 - ทุนส่งเสริมการศึกษา การสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Boonchuey Kirdree
Born :
November 19, 1976
Address :
578/3 National Housing Authority 2, Lad Krabang Bangkok 10520
Tel :
081-630-0691
E-mail :
picme88@yahoo.com
Website :
www.rama9art.org/boonchuey
Education :
1976 - Bom in Rayong, Thailand
2000 - B.F.A painting, King Mongkut 's Institute of Technology Ladkrabang.
Solo Exhibition :
Negative Image 2008, at Jamjuree Art Gallery, Chulalongkorn University, Bangkok
Selected Exhibitions :
- Exhibition in the National Art Exhibition
- Exhibition in the international print and Drawing Exhibition


ผลงานศิลปิน

Title : Hair
Date : 2003
Technique : Pen, pencil and acrylic on paper
SIZE (cm) : 78 x 110 cm.
COLLECTION : Tarn Tanarugsachock
Title : Blurred picture No.1
Date : 2004
Technique : Pencil and acrylic on canvas
SIZE (cm) : 150 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.