ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อัศนีย์ ชูอรุณ
เกิด :
24 พฤษภาคม 2490 สมุทรสงคราม
ที่อยู่ :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร :
0-5392-1444
การศึกษา :
2514 - ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2523 - ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2517 - นิทรรศการศิลปร่วมสมัย หอศิลป์ พีระศรี กรุงเทพฯ
2517 - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 1 หอศิลป์ พีระศรี กรุงเทพฯ
2519 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร
2520 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ
2523 - นิทรรศการภาพพิมพ์ร่วมสมัย โอเรียนตัล พลาซ่า กรุงเทพฯ
2524 - Asian Art Bangaladesh 1981 ตักกา บังคลาเทศ
2525 - นิทรรศการศิลปกรรมหลัง พ.ศ. 2475 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Asanee Chu-arun
Born :
May 24, 1947
Address :
Rajamangala University Of Technology Lanna
128 Huaykaew Road ,Muang District Chiangmai Thailand 50300
Tel :
0-5392-1444
Education :
1971 - B.F.A. (Graphic Arts) Silpakorn University
1980 - M.F.A. (Graphic Arts) Silpakorn University


ผลงานศิลปินCopyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.