ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์
เกิด :
25 กรกฏาคม 2511 กรุงเทพฯ
ที่อยู่ :
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
โทร :
081-910-0954 , 02-739-2151
การศึกษา :
2533 - ศิลปบัณฑิต (สาขาประติมากรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2535 - ศิลปมหาบัณฑิต (สาขาประติมากรรม) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2547 - "คลำบอกเล่า" สุรพล แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2551 - The Freeze สุรพล แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
- ศิลปกรรมรุ่นเยาว์ เนื่องในวันอาจารย์ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 5,6,7,23
- จิตรกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพฯ จำกัด ครั้งที่ 14,15,17
2533,2536,2537,2538,2539 - ศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- การแสดงงานศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัท โตชิบา ประเทศไทย ครั้งที่ 1,3,4,6,9,11
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37,39,41,42,43,44,45,46,47,48,52
2533,2540,2541,2542,2543,2545 - การแสดงงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 5,12,13,14,15
2533 - จิตรกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จประเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวาระครบรอบ 36 พรรษา ของธนาคารกสิกรไทย
2535 - การแสดงงานมหกรรม 100 ปี อาจารย์ศิลป 100 ประติมากรรมของ สมาคมประติมากรไทย
- มหกรรมศิลปกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชครบ 50 ปี
- ศิลปกรรมร่วมสมัยของบริษัท สหวิริยา โอเอ ครั้งที่ 1,2
2542 - กรุงเทพเมืองฟ้าอมร มหกรรมศิลปกรรมแห่งเอเชีย เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ชั้นนอก
- มหกรรมศิลปเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซีคอนสแควร์
2543 - ศิลปกรรม-ศิลปากรเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2544 - การประกวดประติมากรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร
2545 - หลากงานศิลป์ จากศิลปินเพื่อช้าง โรงแรมฮิลตัน อินเตอร์เนชั่นแนล บางกอก
2546 - มหกรรมประติมากรรม ขนาดเล็ก 20 ปี สมาคมประติมากรรมไทย
- นิทรรศการศิลปะ ต่างผนัง ต่างที่ว่าง ต่างความคิด ของภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
- ศิลปกรรมในหีบห่อ โครงการศิลปกรรมไทยครั้งที่ 4 ในวาระครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
2547 - 5 ทศวรรษ มหกรรมศิลปศึกษา-ช่างศิลป เดอะสีลม แกลเลอเรีย
- 10 ปีวิจิตรศิลป์เคียงคู่เทคโนโลยี
- วิถีไทยในภาพพระบฎ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิปากร
2548 - ศิลปะร่วมสมัยไทย – เยอรมัน 2005 แกลเลอรี่ราเชลฮาเฟอแคมพ์ โคโลญจน์ เยอรมัน
- อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 1 หอศิลปะแห่งชาติ
2549 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
2550 - โฉมหน้าศิลปิน ARTIST SELF PORTRAIT BY 400 ARTISTS สีลมแกลเลอเรีย
2551 - ร่วมแสดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5
รางวัล/เกียรติยศ :
2552 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 (เหรียญเงิน) ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 55
2550 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 (เหรียญทองแดง) ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53
2549 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 (เหรียญทองแดง) ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52
2547 - รางวัลทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรมศิลป์ พีระศิลป์
2546 - รางวัลยอดเยี่ยม (ระดับประชาชนทั่วไป) การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 17
2545 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 (เหรียญทองแดง) ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48
2544 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 (เหรียญเงิน) ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 46
2543 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดประติมากรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร
2542 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 (เหรียญทองแดง) ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 45
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ครั้งที่ 11
- รางวัลดีเด่น (ระดับประชาชนทั่วไป) การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 17
2541 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 (เหรียญทองแดง) ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44
2540 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 (เหรียญทองแดง) ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
- รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ครั้งที่ 9
2539 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 42
- รางวัลยอดเยี่ยม ศิลปกรรมร่วมสมัยธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลดีเด่นอันดับ 2 สาขาประติมากรรม ศิลปกรรมร่วมสมัยของบริษัท สหวิริยา โอเอ ครั้งที่ 2
2537 - รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ สทเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ติดตั้ง ณ สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติเบญจสิริ
2536 - รางวัลพิเศษ การประกวดประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ สทเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
2535 - รางวัลชมเชย การประกวดประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ สทเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
2534 - ชนะเลิศออกแบบประติมากรรมเพื่อติดตั้งสวนลุมพินี หัวข้อ "อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Ariya Kitticaharoenwiwat
Born :
July 25, 1968 Bangkok
Address :
Department of Fine Arts, King Mongkut's Institute of Technology, Ladkrabang, Bangkok
Education :
1990 - B.F.A. (Sculpture), Silpakorn University
1992 - M.F.A. (Sculpture), Silpakorn University
Solo Exhibition :
2004 - The Stories of Human with Animals, Surapon Gallery, Bangkok
2008 - The Freeze, Surapon Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
1988 - The 5th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists, Bangkok
1989 - The 6th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists, Bangkok
- The 13rd Bua Luang Exhibition of Paintings, Bangkok
- The 1st Toshiba "Brings Good Things to Life" Art Competition, Bangkok
1990 - The 7th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists, Bangkok
1991 - The 37th National Exhibition of Art, National Gallery, Bangkok
- The 3rd Toshiba "Brings Good Things to Life" Art Competition, Bangkok
1992 - The 16th Bua Luang Exhibition of Paintings, Bangkok
1993 - The 39th National Exhibition of Art, National Gallery, Bangkok
1995 - The 41st National Exhibition of Art, National Gallery, Bangkok
- The 1st SVOA Contemporary Art Exhibition, Bangkok
- Contemporary Art Exhibition, Thai Farmers Bank, Bangkok
1996 - The 42nd National Exhibition of Art, National Gallery, Bangkok
- The 2nd SVOA Contemporary Art Exhibition, Bangkok
- Contemporary Art Exhibition, Thai Farmers Bank, Bangkok
2003 - Different Wall, Different Way, Different Work, National Gallery, Bangkok
2004 - The 5 Decade Anniversary of the College of Fine Arts Exhibition, Bangkok
- The 4th Thai Contemporary Art Project 2003-2004, Bangkok
Awards :
2004 - AWARDS OF EXCELLENCE THE 7TH OITA ASIAN SCUCPTURE EXHIBITION OPEN COMPETITION, FUKUOKA, JAPAN 2006
2005 - SPECIAL PRIZE, TOYAMURA INTERNATIONAL SCUCPTURE BIENNIAL 2006, JAPAN
2006 - AWARDS OF EXCELLENCE THE 8TH OITA ASIAN SCUCPTURE EXHIBITION OPEN COMPETITION, FUKUOKA, JAPAN 2006
2007 - SEMI GRANDPRIZE, TOYAMURA INTERNATIONAL SCUCPTURE BIENNIAL 2007, JAPAN


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : การเผชิญหน้ากับความท้าทาย
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สแตนเลส, เหล็ก, เรซิ่น
ขนาด (ซม.) : กว้าง 225 x ยาว 290 x สูง 175 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Facing with the challenge
Date : -
Technique : Stainless Stell, Metal, Resin
SIZE (cm) : W. 225 x L. 290 x H. 175 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ชีวิตให้ชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สแตนเลส, เรซิ่น
ขนาด (ซม.) : 250 x 510 x 250 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Life to Life
Date : -
Technique : Stainless, Resin
SIZE (cm) : 250 x 510 x 250 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.