ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อภิชาติ เอี่ยมวิจารณ์
เกิด :
12 กรกฎาคม 2524
ที่อยู่ :
73 /5 หมู่ 4 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 16150
โทร :
084-659-4056
การศึกษา :
ศิลปมหาบัณฑิต ศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2551 - ครบรอบ 1 ปี Whitespace Gallery กรุงเทพฯ
- นิทรรศการจิตรกรรมบังหลวง ครั้งที่ 30
- นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 54
2549 - นิทรรศการกลุ่ม Sepia Si-Am Artspace gallery กรุงเทพฯ
2548 - นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 50
2547 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21
- นิทรรศการ ภาพผลงานคัดลอก จิตรกรรมฝาผนัง หอไตร วัดระฆังโฆสิตาราม
2544 - นิทรรศการศิลปกรรม บริษัทโนเกีย
- นิทรรศการศิลปกรรม บริษัทฮิตาชิ
รางวัล/เกียรติยศ :
2551 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรมไทยร่วมสมัย การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 30
2549 - รางวัลสนับสนุนธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 ศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 52
2548 -รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรมไทยแนวประเพณี การประกวดจิตรกรรม บัวหลวง ครั้งที่ 27
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Aphichart Eiamwichan
Born :
Julu 12, 1981
Tel :
084-659-4056
Education :
- (M.F.A.) Silpakorn University
Solo Exhibition :
2007 - (Hell Rising) WHITESPACE Gallery, BKK
2006 - RedMill Gallery VermontStudioCenter, USA
Selected Exhibitions :
2005 - Award Winner (Freeman Fellowship) from The VermonStudioCenter, USA


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ห้วงทุกข์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : วาดภาพดด้วยความร้อนจากเหล็กเผาไฟ และสีน้ำพลาสติก
ขนาด (ซม.) : 244 x 500 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : In Suffering
Date : -
Technique : Fire Drawing and Plastic Color
SIZE (cm) : 244 x 500 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : โทสะทาส ทุกข์ ทุกข์จิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : วาดเส้นด้วยความร้อนจากเหล็กไฟบนแผงไม้อัด
ขนาด (ซม.) : 244 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Traces of Civilization
Date : -
Technique : Drawing with Heat of fired metal on wooden sheets
SIZE (cm) : 244 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.