ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี
การศึกษา :
2528 โรงเรียนมหาวิชานุกูล จังหวัดมหาสารคาม
2531 วิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร
2536 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขานฤมิตรศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2549 “การเดินทางของความคิด ความรู้สึกและศรัทธา” หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552 “ผ้าห่อศพ” หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553 “กองผ้าห่อศพ” หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ
นิทรรศการกลุ่ม :
2552 โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2551 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54
2550 ศิลปกรรม ปตท. 22, โฉมหน้าศิลปิน, นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 9, นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่ม Thai IV ครั้งที่ 5 ณ หอศิลปะการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2549 นิทรรศการศิลปกรรม :
ศิลปกรรมกับสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มจามรี ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548 นิทรรศการศิลปกรรม :
Time & Element ณ Grand Hall, River City Shopping
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Anurot Chanphosri


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วิราคะแห่งการดับทุกข์ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : บาติก บนจีวรพระ
ขนาด (ซม.) : 200 x 400 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Unsexual Desire, An End of Suffering No.2
Date : -
Technique : Batik On Monk's Robe
SIZE (cm) : 200 x 400 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : โขลง 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 150 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Herd ll
Date : -
Technique : Mixed Technique
SIZE (cm) : 150 x 150 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : พุทธปัญญา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 275 x 164 ซม.
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.