ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อำนวย หุนสวัสดิ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Amnuey Hoonswat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ผลไม้
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Fruit
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : วาดเขียน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Drawing
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.