ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อำนวย กันทะอินทร์
เกิด :
พ.ศ. 2501
ประวัติการศึกษา :
2528 - ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2537 - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทำงาน :
2542 - 9 ตุลาคม 2542 - 8 ตุลาคม 2547 คณบดี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2529 - อาจารย์ ระดับ 3 สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาภาพพิมพ์ฯ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2531 - อาจารย์ ระดับ 4 สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาภาพพิมพ์ฯ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2536 - อาจารย์ ระดับ 5 สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาภาพพิมพ์ฯ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2540 - อาจารย์ ระดับ 6 สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาภาพพิมพ์ฯ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2544 - อาจารย์ ระดับ 7 สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาภาพพิมพ์ฯ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 มิ.ย. 51 เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
นิทรรศการเดี่ยว :
2536 - รางวัลดีเด่น จากการประกวดศิลปะกรรมร่วม ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ กทม.
รางวัล/เกียรติยศ :
2535 - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 1 (เหรียญทอง) กรุงเทพมหานครฯ
2532 - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 (เหรียญทองแดง) กรุงเทพมหานครฯ
2532 - รางวัลดีเด่น จากการประกวดศิลปะกรรม กรุงเทพมหานครฯ
2532 - รางวัลดีเด่น จากการประกวดศิลปะกรรม กรุงเทพมหานครฯ
2536 - รางวัลการประกวดผลงานต้นแบบ (ขนาดเล็ก) กรุงเทพมหานครฯ
2536 - รางวัลยอดเยี่ยม จากการประกวดศิลปะกรรม กรุงเทพมหานครฯ
2537 - รางวัลดีเด่น จากการประกวดศิลปะกรรม กรุงเทพมหานครฯ
2538 - รางวัลดีเด่น จากการประกวดศิลปะกรรมร่วมสม สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
2546 - โล่รางวัลแสดงความยินดี จากผลงานสิ่งประดิมากรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Amnuay Guntain
Born :
1958


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ท้าวทั้ง 4
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ไฟเบอร์กลาส, ไม้, ทราย, เหล็ก
ขนาด (ซม.) : 300 x 300 x 220ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : 4 Monarches
Date : -
Technique : Fiberglass, wood, sand, iron
SIZE (cm) : 300 x 300 x 220 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2538
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 290 x 470 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Structure of Rural Form
Date : 1995
Technique : Plaster and fiberglass
SIZE (cm) : 290 x 470 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 280 x 300 x 206 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Country Life Character no. 7
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 280 x 300 x 206 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.