ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อำนาจ พ่วงเสรี (2472 - 2535)
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/amnard_p
การศึกษา :
- โรงเรียนประณีตศิลปกรรม
การทำงาน :
- กองโบราณคดี กรมศิลปากร
- กองหัตถศิลป กรมศิลปากร
รางวัล/เกียรติคุณ :
2492 - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 1
2493 - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน (ประติมากรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 2
- รางวัลที่ 1 จากงานเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 1 นิวเดลลี อินเดีย
2494 - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง (ประติมากรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Amnard Puangsaeree (1929 - 1992)
Website :
www.rama9art.org/amnard_p
Education :
The School of Fine Arts
Awards :
1949 - Bronze Medal Award (Sculpture), 1st National Exhibition of Art
1950 - Silver Medal Award (Sculpture), 2nd National Exhibition of Art, Bangkok
- 1st Prize, The 1st Asian Game, New Delhi, India from the sculpture "Wrestler"
1951 - Gold Medal Award (Sculpture), 3rd National Exhibition of Art


ผลงานศิลปิน

Title : Professor Khien Yimsiri
Date : 1951
Technique : Plaster
SIZE (cm) : Life size
COLLECTION : -
Title : Her Majesty The Queen
Date : 1968
Technique : Copper
SIZE (cm) : 50.5 cm.
COLLECTION : Collection of The National Gallery

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.