ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อลิตา จั่นฝังเพ็ชร
เกิด :
13 มกราคม 2500 นครสวรรค์
ที่อยู่ :
ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
โทร :
0-2329-8365, 0-2329-8366
การศึกษา :
- ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
นิทรรศการเดี่ยว :
นิทรรศการกลุ่ม :
2522 - งานแสดงศิลปกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 4
2523 - งานแสดงศิลปะ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2524 - งานแสดงศิลปกรรมครบรอบ 7 ปี หอศิลป พีระศรี
- นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย
- การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 27
2525 - นิทรรศการศิลปกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย
2526 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 29
2530 - การแสดงงานสุนทรียภาพเฉลิมพระเกียรติ, หอศิลปผ่านฟ้า ธนาคารกรุงเทพ
2531 - การแสดงงานศิลปะร่วมสมัยจากประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองพาซาดีนา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2533 - ศิลปศึกษาช่างศิลป 33 โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ
2535 - ศิลปินสตรีนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- งานแสดงศิลปกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โรงแรมสยามซิตี้
2536 - งานแสดงศิลปะกลุ่ม 4 ศิลปินหญิง ศูนย์ศิลปะ อาร์ต ฟอรัม
- งานแสดงศิลปกรรม ศูนย์ศิลปะ ฮอลล์ ออฟ เฟรม
- งานแสดงศิลปกรรม ศูนย์ศิลปะ ไอดีล อาร์ต
- งานแสดงศิลปกรรมกลุ่ม มุมมองของสิบศิลปินสตรี ห้องแสดงศิลปะ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว
2538 - นิทรรศการศิลปะ กมล ทัศนาญชลี และศิลปินรับเชิญ สภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกา หอศิลปแห่งชาติ
- จิตรกรรมสีน้ำแห่งเอเซีย ครั้งที่ 10 ณ หอศิลปแห่งชาติ
2539-2540 - มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- ศิลปกรรมร่วมสมัย 55 ปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลปแห่งชาติ
- การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
2542-2543 - นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรมไทย 2000 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการศิลปกรรมไทย ณ หอศิลปะ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย โพลีเทคนิค สหรัฐอเมริกา
- นิทรรศการศิลปกรรมศิลปากรเฉลิมพระเกียรติ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการศิลปกรรมกึ่งถาวร หอศิลป์แห่งชาติ
- นิทรรศการเพื่อศิลป์ พีระศรี หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
2544 - นิทรรศการศิลปกรรมไทย 2000 หอศิลป เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมันนี
- นิทรรศการสืบสานวัฒนธรรมไทย…สุโขทัยสู่สหัสวรรษ 2001 พิพิธภัณฑ์สังคโลก อ.เมือง จ.สุโขทัย และศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมเพื่อศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 2001 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการโครงการศิลปะเพื่อสายน้ำ ครั้งที่ 2 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรมด้วยรักและศรัทธา อาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาผ่านฟ้า กรุงเทพฯ
- นิทรรศการกึ่งถาวร ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ
2545 - โครงการมหกรรมผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- โครงการ 20 ปี ศิลปกรรมร่วมสมัยศิลป์ พีระศรี :
งานวาดเส้นร่วมสมัย
- หลากงานศิลป์ จากศิลปินเพื่อช้าง โรงแรมฮิลตัน อินเตอร์เนชั่นแนล บางกอก ปาร์คนายเลิศ
2546 - งานมหกรรมศิลปะเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนแสควร์ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปะ “ต่างผนัง ต่างที่ว่าง ต่างความคิด ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
- โครงการศิลปกรรมไทยครั้งที่ 4 ประจำปี 2546 “โครงการศิลปกรรมในกล่อง (Art in Box) ณ เดอะสีลมแกลเลอเลีย กรุงเทพฯ
- การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
- โครงการสร้างสรรค์งานศิลป์ ถิ่นย่าโม ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
- โครงการศิลปกรรมเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง “ความสุข :
Happiness” ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
- โครงการสร้างสรรค์งานศิลป์ถิ่นย่าโม ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
- โครงการสร้างสรรค์งานศิลป์ ถิ่นย่าโม ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
- นิทรรศการศิลปะ “ต่างผนัง ต่างที่ว่าง ต่างความคิด” ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
- นิทรรศการศิลปะ “ต่างผนัง ต่างที่ว่าง ต่างความคิด” ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ หอศิลป์จำปาศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
- มหกรรมสีน้ำแห่งประเทศไทย ปี 2003 ณ เดอะสีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ
2547 - โครงการสร้างสรรค์งานศิลป์ ถิ่นย่าโม ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
- นิทรรศการ 10 ปี วิจิตรศิลป์ :
ศิลปะเคียงคู่เทคโนโลยี ณ เดอะสีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ
- โครงการศิลปกรรมไทยร่วมสมัยครั้งที่ 5 วิถีไทย หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
- โครงการ “5 ทศวรรษ มหกรรมศิลปศึกษา-ช่างศิลป เดอะสีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ
- มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ซีคอนแสควร์ กรุงเทพฯ
- โครงการแลกเปลี่ยนศิลปกรรมไทย-ญี่ปุ่น หอศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อกองทุนลุ่มแม่น้ำตาช้าง หอศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548 - นิทรรศการศิลปกรรมเพื่อกองทุนลุ่มแม่น้ำตาช้าง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ
- ศิลปินเพื่อช้าง (Artist for Elephant) ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ
- งานแสดงพลังศิลป์เพื่อพลังใจฟื้นจากภัย “สึนามิ” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรม “บนพื้นที่และพื้นที่” หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพ
- โครงการแลกเปลี่ยนศิลปกรรมไทย-เยอรมัน 2005 เมืองโคโลญจ์ เยอรมันนี
- ศิลปินเพื่อช้าง ครั้งที่ 1 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
2549 - ศิลปกรรมร่วมสมัยไทย-อเมริกา พิพิธภัณฑ์แอสโต ลอสแองเจลลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
- นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
- โครงการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ครั้งที่ 7 “บันทึกของศิลปินเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น, หอศิลป์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี, หอศิลป์ ริมน่าน จ.น่าน
- มหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซีคอนแสควร์ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปะตะวันออก ครั้งที่ 15 ประเทศสหรัฐอเมริกา
2550 - โครงการศิลปกรรมไทยครั้งที่ 8 เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา “ศิลปะจากบทเพลงพระราชนิพนธ์” หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
- โครงการธรรมศิลป์นานาชาติเพื่อพ่อหลวง โดยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (WFB)และองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (WFBY)สยามพารากอน ฮอลล์ กรุงเทพฯ
- โครงการ 1,000,000 วิธีแก้โลกร้อนของคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ห้างเซนทรัล กรุงเทพฯ
2551 - นิทรรศการชนบทศึกษาวิถีชุมชนไทยพวน-ไทยยวนสุโขทัย ณ ออนอาร์ต แกลลอรี่ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรมแลกเปลี่ยน 3 สถาบัน สจล. กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
- นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 1 โดยคณาจารย์สาขาจิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องแสดงศิลปกรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Alita Junfungpetch
Born :
January 13, 1957 Nakornsawan
Address :
Faculty of Architecture, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok
Tel :
0-2329-8365, 0-2329-8366


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ความสัมพันธ์ระหว่างมิติเวลาและอัตตาจิตภาพ
ปีสร้าง : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด : 120x150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Relationship of Dimension Time and Metal Self
Date : -
Technique : Acrylic
Size : 120x150 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : -
เทคนิค : -
ขนาด : -
ผู้ครอบครอง : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.