ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อดุลย์ บุญฉ่ำ
เกิด :
30 พฤษภาคม 2513
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการกลุ่ม :
2540 - การแสดงผลงาน "ศิลปกรรมแห่งรัชกาลที่ ๙" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2537 - การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ครั้งที่ 6
2536 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย "Magic Set Thailand land of the thousand Idea" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39
- มหกรรมประติมากรรม ๙๓ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
2535 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 4
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38
- การแสดงผลงานศิลปกรรม ปตท. หัวข้อ "อนุรักษ์ สร้างสรรค์ จรรโลง โลกสวย" ครั้งที่ 7
2534 - นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ครั้งที่ 3
รางวัล/เกียรติยศ :
2541 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44
2536 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39
- รางวัลดีเด่น นิทรรศการศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ครั้งที่ 6
2535 - รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยครั้งที่ 14 โดยศิลปสมาคมระหว่างชาติแห่งประเทศไทยและธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38
- รางวัลดีเด่น การแสดงผลงานศิลปกรรม ปตท. หัวข้อ "อนุรักษ์ สร้างสรรค์ จรรโลง โลกสวย" ครั้งที่ 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Adool Booncham
Born :
May 30, 1970
Education :
- B.F.A (Sculpture) Silpakorn University
- M.F.A.(Sculpture) Silpakorn University


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จินตนาการเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 200 x 300 x 200ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Imagination From Rural Spirit
Date : -
Technique : Mixed Media
SIZE (cm) : 200 x 300 x 200 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ขัง 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2542
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 230 x 250 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 230 x 250 x 200 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2534
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Stress & strain
Date : 1991
Technique : Mixed technique on zinc plate
SIZE (cm) : 80 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.